SFS 2009:141 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

090141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 5 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ sekretessförordningen (1980:657)1

och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

5 §2 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-
tagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekre-
tesslagen (1980:100).

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2008:413. �ndringen innebär bl.a. att Institutet för tillväxtpolitiska

studier tagits bort från förteckningen.

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver re-
gistreras

Försvarsmakten

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och
anställd personal

Kommerskollegium

ansökningar och andra handlingar i licensärenden
avseende import och export av varor

Migrationsverket

av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belast-
ningsregister och misstankeregistret samt kontroll-
besked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

Myndigheten för till-
växtpolitiska utvärde-
ringar och analyser

statistiskt primärmaterial

Naturvårdsverket

provresultat som utgör underlag till jägarexamens-
registret och handlingar som avser inbetalningar för
jaktkort

SFS 2009:141
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

2

SFS 2009:141

6 §3 Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte
tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

3 Senaste lydelse 2008:44.

Myndigheter

Register

beskickningar och konsulat samt dele-
gationer hos mellanfolkliga organisa-
tioner, dock inte Sveriges ständiga re-
presentation vid Europeiska unionen
(EU)

samtliga diarier

Försvarsmakten, Försvarets materiel-
verk, Försvarets radioanstalt och To-
talförsvarets forskningsinstitut

diarier över inriktningar enligt la-
gen (2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet och över under-
rättelser inom försvarets underrät-
telse- och säkerhetstjänst

polismyndigheterna

diarier över ärenden om kvarhållan-
de av försändelse på befordringsan-
stalt och om hemlig teleavlyssning,
hemlig teleövervakning, hemlig ka-
meraövervakning och hemlig rums-
avlyssning

Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelan-
den, diarium över handlingar som
rör myndigheters krigsorganisation
och beredskapsförberedelser, dia-
rier hos Utrikesdepartementet över
handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än administrativa
och konsulära ärenden och handels-
ärenden samt diarier över inrikt-
ningar och underrättelser enligt la-
gen (2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet

Rikspolisstyrelsen

diarier över underrättelser inom den
särskilda polisverksamheten för
hindrande och uppdagande av brott
mot rikets säkerhet m. m.

Signalspaningsnämnden

diarier över ärenden om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelseverk-
samhet

Skatteverket

diarium över ärenden om könsbyte

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

3

SFS 2009:141

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. �ldre bestämmelser gäl-

ler dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd-
verksamhet som hanterats av Institutet för tillväxtpolitiska studier och Ver-
ket för näringslivsutveckling.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2009:141

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga4

Sakregister till bilagan

5

Siffrorna avser punkter i bilagan

4 Senaste lydelse 2009:20. �ndringen innebär bl.a. att Institutet för tillväxtpolitiska

studier och Verket för näringslivsutveckling tagits bort från förteckningen.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

9. utredning, planering, tillstånds-
givning, tillsyn och stödverksamhet
hos Tillväxtverket, Verket för inno-
vationssystem, Myndigheten för till-
växtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, Sveriges geologiska undersök-
ning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhets-
myndigheten, Programrådet för
forskning för ett avfallssnålt samhäl-
le, Affärsverket svenska kraftnät, El-
säkerhetsverket, Statens energimyn-
dighet, Energimarknadsinspektio-
nen, Styrgruppen för Food from
Sweden, Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige samt Vägver-
ket

sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte vid Elsäkerhetsverkets till-
syn över produktsäkerheten hos varor
som är avsedda för konsumenter eller
kan antas komma att användas av
konsumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

5 Senaste lydelse 2009:3.

Industrigarantilån

82

Investeringar

9, 64, 100

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13, 36

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

9

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

9

Tekniskt bistånd

23

Tillväxtverket

9

Tjänsteresor

53

Verket för innovationssystem

9

Vetenskapsrådet

73

Virkesmätning

22

Vägverket

9

Växter

44, 66, 107

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �