SFS 2009:144 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

090144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska in-

föras en ny paragraf, 6 kap. 4 a §, av följande lydelse.

6 kap.

4 a §

Efter medgivande av regeringen får Rikspolisstyrelsen begära bi-

stånd i form av snabba gränsinsatsenheter i enlighet med rådets förordning
(EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk
byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens
medlemsstaters yttre gränser

1 samt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism
för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets för-
ordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen
av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter

2.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 349, 25.11.2004, s. 1 (Celex 32004R2007).

2 EUT L 199, 31.7.2007, s. 30 (Celex 32007R0863).

SFS 2009:144

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009