SFS 2009:146 Förordning med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser;

090146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten har till uppgift att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderin-

gar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analy-
sera och redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrens-
kraft och regioners utvecklingskraft i hela landet samt ge underlag och re-
kommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna.

2 §

Myndigheten ska

1. identifiera hinder för näringslivets utveckling och föreslå åtgärder som

kan bidra till utveckling av företag och hållbar tillväxt i alla delar av landet,

2. söka, systematisera och förmedla sådan kunskap om internationalise-

ringen av ekonomin, förutsättningar för hållbar tillväxt i olika länder och åt-
gärder i andra länder som syftar till hållbar tillväxt på nationell och regional
nivå,

3. genomföra utvärderingar och analyser av program, bidrag, andra insat-

ser och omregleringar med betydelse för näringslivets utveckling,

4. genomföra utvärderingar av insatser och analyser av förutsättningar för

utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygder, små och medelstora
städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och
offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden, och

5. årligen rapportera en samlad utvärdering av hur resurserna inom till-

växtpolitikens område används och vilka resultat detta ger.

Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla utvärderingar och

analyser från andra aktörer.

3 §

Myndigheten ska utveckla utvärderings- och analysmetoder inom sitt

verksamhetsområde.

4 §

I de utvärderingar och analyser där avancerade metoder används ska

referensgrupper med företrädare från relevanta forskningsområden använ-
das.

SFS 2009:146

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:146

5 §

Myndigheten ska i sitt arbete beakta kvinnors och mäns villkor.

6 §

Myndigheten ska ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakning i

samråd med berörda aktörer.

7 §

Myndigheten ska svara för officiell statistik enligt förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken, såvitt avser internationella företag,
nystartade företag, konkurser och offentliga ackord.

Myndigheten ska i sitt statistikarbete ansvara för förvaltning och utveck-

ling av system och verktyg för tillgänglighetsanalyser, inklusive databaser,
samt för förvaltning och utveckling av det regionala analys- och prognossys-
temet.

8 §

Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera före-

komsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som
följer av Europeiska gemenskapernas och Världshandelsorganisationens be-
stämmelser om statligt stöd.

Myndigheten ska utveckla och effektivisera rapporteringen.

9 §

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten

disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

10 §

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forsk-

ning utifrån statistiskt material.

Samverkan

11 §

Myndigheten ska bidra med statistiskt material samt sprida kunskap,

erfarenheter och resultat från sina analyser och utvärderingar till myndig-
heter och andra aktörer som arbetar med hållbar tillväxt, företagens kon-
kurrenskraft och utvecklingskraft i hela landet samt närliggande områden.

12 §

Myndigheten ska samverka med Tillväxtverket och övriga användare

när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och
statistik.

Ledning

13 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

14 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

background image

3

SFS 2009:146

Tillämpligheten av viss förordning

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

17 §

Myndigheten får utföra uppdrag åt andra under förutsättning att det

inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. För upp-
drag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191)
tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Tillväxtverket för uppdrag som avser
statistiska bearbetningar som ska användas för uppföljning eller analyser i
Tillväxtverkets löpande verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då förordningen

(2007:1116) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009