SFS 2009:148 Förordning om upphävande av kungörelsen (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk;

090148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1973:593) om
överförande av vissa uppgifter från
Kommerskollegium till Statens industriverk;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1973:593) om överförande av

vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk ska upphöra
att gälla vid utgången av mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:148

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009