SFS 2009:150 Förordning om upphävande av förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall;

090150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1982:680) om
uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:680) om uppföljning av

beviljat statligt stöd i vissa fall ska upphöra att gälla vid utgången av mars
2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:150

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009