SFS 2009:151 Förordningom ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet;

090151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:764) om statligt

stöd till näringslivet

1

dels att i 23 § orden ⬝Institutet för tillväxtpolitiska studier⬝ ska bytas ut

mot ⬝Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser⬝,

dels att 22 § ska ha följande lydelse.

22 §

2

Statliga myndigheter ska underrätta regeringen om alla former av

stödåtgärder som kan bli föremål för prövning av Europeiska gemenskaper-
nas kommission. En sådan underrättelse ska lämnas innan åtgärden vidtas.

Statliga myndigheter ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderin-

gar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av befintliga stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1993:1292.

Senaste lydelse av 23 § 2005:12.

2 Senaste lydelse 2005:12.

SFS 2009:151

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009