SFS 2009:152 Förordning om ändring i förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare;

090152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1256) om
mästarbrev för hantverkare;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1995:1256) om mästarbrev

för hantverkare ska ha följande lydelse.

6 §

1

Den som ansöker om mästarbrev ska betala en avgift till Sveriges

Hantverksråd.

Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftens storlek efter att ha

hört Ekonomistyrningsverket och rådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1183.

SFS 2009:152

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009