SFS 2009:153 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag;

090153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 14, 22, 24, 25, 27, 29�35, 38 och 40 §§ för-

ordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

1 orden ⬝Verket för närings-

livsutveckling⬝ ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtyckt 2005:740.

Senaste lydelse av
29 § 2007:892
30 § 2007:63.

SFS 2009:153

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009