SFS 2009:154 Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag;

090154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt
transportbidrag;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 4, 9, 13�18, 21 och 22 §§ förordningen

(2000:281) om regionalt transportbidrag

1 orden ⬝Verket för näringslivsut-

veckling⬝ ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

4 § 2007:953

16 § 2000:1145

9 § 2000:1145

17 § 2007:953

13 § 2000:1145

18 § 2000:1145

14 § 2000:1145

21 § 2000:1145

15 § 2000:1145

22 § 2000:1145.

SFS 2009:154

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009