SFS 2009:155 Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling;

090155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:283) om regionalt

bidrag till företagsutveckling

1

dels att i 46 § orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska bytas ut mot

⬝Tillväxtverket⬝,

dels att 12 § ska ha följande lydelse.

12 §

För att främja en enhetlig praxis vid bedömningen av vilka områden

som utgör glesbygd eller landsbygd ska länsstyrelserna samråda med Till-
växtverket och de angränsande länens länsstyrelser.

Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas bedömning av

vilka områden som ska utgöra glesbygd eller landsbygd blir enhetlig.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:741.

SFS 2009:155

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009