SFS 2009:156 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;

090156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:284) om stöd till

kommersiell service

dels att i 11 och 42 §§ orden ⬝Konsumentverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Till-

växtverket⬝,

dels att 3, 5 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

1

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av
regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan
ska besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklings-
medel.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan ska vad som sägs om länsstyrel-

sen i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar
län ska vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.

Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har an-

sökt om stöd, ska dock Tillväxtverket handlägga och besluta i stödärendet
och i övrigt företräda staten i stället för det regionala självstyrelseorganet el-
ler det kommunala samverkansorganet.

5 §

Stöd kan lämnas i områden där servicen är gles.

Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd

kan lämnas.

Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas bedömning av i

vilka områden stöd kan lämnas blir enhetlig.

32 §

I ärenden om stöd till kommersiell service ska länsstyrelsen samråda

med företrädare för berörda kommuner, köpmannaorganisationer och konsu-
mentföreningar. I principiellt viktiga ärenden ska länsstyrelsen samråda med
Tillväxtverket.

1 Senaste lydelse 2005:530.

SFS 2009:156

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:156

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)