SFS 2009:157 Förordning om ändring i förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.;

090157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1194) om
statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:1194) om stats-

bidrag till kooperativ utveckling, m.m.

1

dels att i 4, 7, 8 och 10�14 §§ orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝

ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝,

dels att 9 § ska ha följande lydelse.

9 §

Frågor om bidrag prövas av Tillväxtverket. En ansökan om bidrag ska

ges in till Tillväxtverket och innehålla de uppgifter som verket beslutar.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

4 § 2005:876
7 § 2005:876
8 § 2005:876

11 § 2005:876.

SFS 2009:157

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

SFS 0157-0167.fm Page 1 Tuesday, March 24, 2009 10:18 AM

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

SFS 0157-0167.fm Page 2 Tuesday, March 24, 2009 10:18 AM