SFS 2009:158 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken;

090158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:596) om bidrag för

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

1

dels att i 1 § orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska bytas ut mot

⬝Tillväxtverket⬝,

dels att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

2

Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som

avser bidrag för central projektverksamhet ska ges in till Tillväxtverket. En
ansökan som avser bidrag för regional projektverksamhet ska ges in till läns-
styrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet.
En ansökan ska innehålla uppgifter om

1. bidragsmottagare, och
2. projektet, där projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt

budget och finansieringsplan ska anges.

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som ver-

ket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorga-
net beslutar.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2007:714
1 § 2007:714.

2 Senaste lydelse 2006:1466.

SFS 2009:158

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009