SFS 2009:160 Förordning om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete;

090160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 6 § förordningen (2007:713) om regionalt till-

växtarbete orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska bytas ut mot ⬝Myn-
digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:160

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009