SFS 2009:161 Förordning om ändring i förordningen (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem;

090161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1114) med
instruktion för Verket för innovationssystem;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:1114) med instruktion

för Verket för innovationssystem ska ha följande lydelse.

6 §

Verket för innovationssystem ska, i frågor som anges i 3 §, samverka

med berörda regionala, nationella och internationella aktörer.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:161

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009