SFS 2009:163 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet;

090163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1153) med instruk-

tion för Statens energimyndighet

dels att 10 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 11 b�11 e §§ ska ha följande lydelse.

11 b §

1

Fjärrvärmenämnden består av

1. en ordförande och en vice ordförande som ska vara eller ha varit ordi-

narie domare,

2. en ledarmot som ska vara väl förtrogen med fjärrvärmeföretags förhål-

landen och en ledamot som ska vara väl förtrogen med fjärrvärmekunders
förhållanden, och

3. tre experter som ska ha kunskap om produktion och distribution av

fjärrvärme och som inte får vara anställda hos något fjärrvärmeföretag eller
hos någon part på fjärrvärmemarknaden.

Ledamötena enligt första stycket 2 ska ha varsin ersättare.

11 c §

2

�renden enligt 13 § fjärrvärmelagen (2008:263) handläggs av ord-

föranden eller vice ordföranden, ledamöterna enligt 11 b § första stycket 2
och en av experterna.

Medling och ärenden enligt 14�16 §§ fjärrvärmelagen handläggs av ord-

föranden eller vice ordföranden. Ordföranden eller vice ordföranden får hän-
skjuta ett ärende, som inte innebär medling, till avgörande enligt första
stycket.

11 d §

3

I ärenden om medling om tillträde till rörledningar enligt 37 §

fjärrvärmelagen (2008:263) tillämpas bestämmelserna i 11�16 §§ fjärrvär-
melagen i tillämpliga delar. Ansökan om medling ska ha kommit in till fjärr-
värmenämnden inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 37 §
fjärrvärmelagen angett skälen för att tillträde inte medges.

�renden enligt första stycket handläggs av ordföranden eller vice ordfö-

randen och experterna.

1 Senaste lydelse 2008:528.

2 Senaste lydelse 2008:528.

3 Senaste lydelse 2008:528.

SFS 2009:163

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:163

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

11 e §

4

Regeringen utser ordförande, vice ordförande, experter, ledamöter

och ersättare enligt 11 b § för en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:528.