SFS 2009:164 Förordning om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen;

090164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:1005) om
skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i
totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (1982:1005) om skyldighet

för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalför-
svarsplaneringen

1 orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska bytas ut mot

⬝Tillväxtverket⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 1 § 2008:1215.

SFS 2009:164

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009