SFS 2009:165 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);

090165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:165

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:165

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Tillväxtverket,
Totalförsvarets forskningsinstitut,

Valmyndigheten,
Vägverket, och
�&klagarmyndigheten

1 Senaste lydelse av bilagan 2008:919. �ndringen innebär bl.a. att Verket för närings-
livsutveckling tagits bort ur förteckningen.