SFS 2009:166 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.;

090166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden m.m.;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 2 § förordningen (1998:896) om hushållning

med mark- och vattenområden m.m.

1 orden ”Verket för näringslivsutveck-

ling” ska bytas ut mot ”Tillväxtverket”.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2008:1194.

SFS 2009:166

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009