SFS 2009:167 Förordning om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram;

090167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:262) om statliga
bidrag till klimatinvesteringsprogram;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2003:262) om statliga bi-

drag till klimatinvesteringsprogram ska ha följande lydelse.

24 §

Naturvårdsverket och en kommun ska till Myndigheten för tillväxt-

politiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av bi-
drag som de betalat ut till vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna ska lämnas
enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och
föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:167

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009