SFS 2009:168 Förordning om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel;

090168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt
stöd till åtgärder för främjande av distribution av
förnybara drivmedel;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2006:1591) om statligt stöd

till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel ska ha föl-
jande lydelse.

13 §

Naturvårdsverket ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-

ringar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av stöd som har betalats
ut. Uppgifterna ska lämnas enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den för-
ordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:168

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009