SFS 2009:169 Förordning om ändring i förordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket;

090169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1052) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att i 30 § förordningen (2007:1052) med in-

struktion för Naturvårdsverket orden ”Verket för näringslivsutveckling” ska
bytas ut mot ”Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser”.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:169

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009