SFS 2009:171 Förordning om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar;

090171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:67) om plan för
stomjärnvägar;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1989:67) om plan för stom-

järnvägar ska ha följande lydelse.

9 §

1

Sedan regeringen fastställt planen ska Banverket sända en kopia av

planen och av beslut om ändring av densamma till

1. Försvarsmakten,
2. Statens järnvägar,
3. Vägverket,
4. Boverket,
5. Riksantikvarieämbetet,
6. Tillväxtverket,
7. Naturvårdsverket,
8. länsstyrelserna,
9. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan,
10. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverk-

samhet med ändrad regional ansvarsfördelning,

11. berörda kommuner,
12. trafikhuvudmännen,
13. andra berörda trafikutövare.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:846.

SFS 2009:171

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009