SFS 2009:172 Förordning om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

090172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:262) om nationell
väghållningsplan;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 6 och 8 §§ förordningen (1997:262) om natio-

nell väghållningsplan ska ha följande lydelse.

6 §

1

Vägverket ska hämta in yttranden över den upprättade planen från

länsstyrelserna, Banverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Boverket,
Naturvårdsverket, Försvarsmakten och Tillväxtverket samt ge kommunerna
tillfälle att lämna synpunkter på planen.

8 §

2

Den nationella väghållningsplanen ska fastställas av regeringen.

Vägverket ska sända kopia av den fastställda planen till
1. Banverket,
2. Transportstyrelsen,
3. Sjöfartsverket,
4. Naturvårdsverket,
5. Tillväxtverket,
6. länsstyrelserna,
7. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
8. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverk-

samhet med ändrad regional ansvarsfördelning,

9. Försvarsmakten,
10. kommunerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1184.

2 Senaste lydelse 2008:1184.

SFS 2009:172

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009