SFS 2009:174 Förordning om ändring i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet;

090174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:497) om
blodsäkerhet;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2006:497) om blodsäker-

het ska införas en ny paragraf, 7 b §, av följande lydelse.

7 b §

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

att uppgifterna i det register som anges i 16 § lagen (2006:496) om blod-
säkerhet ska bevaras under längre tid än som sägs där.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om
fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer vid insamling, kontroll, framställning,
förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring i di-
rektiv 2001/83/EG (EUT L 33, 8.2.2003, s. 30, Celex 32002L0098).

SFS 2009:174

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009