SFS 2009:175 Lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen;

090175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för
riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 12 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 och 15 §§ lagen (2000:419)

med instruktion för riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

12 §

2

Riksdagsdirektören är chef för förvaltningen och ansvarar för och le-

der verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

När riksdagsdirektören inte är i tjänst eller är på tjänsteresa ska uppgif-

terna som chef för riksdagsförvaltningen i första hand skötas av biträdande
riksdagsdirektören och i andra hand av tjänsteman inom riksdagsförvaltning-
en som riksdagsdirektören utsett efter samråd med talmannen.

15 §

3

Styrelsen ska pröva om förvaltningens verksamhet bedrivs effektivt

och i överensstämmelse med syftet för verksamheten. Styrelsen beslutar om

1. framställningar till riksdagen,
2. målen för förvaltningens verksamhet,
3. förvaltningens årsredovisning, och förslag till budget för riksdagen,
4. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över förvaltning-

ens verksamhet och den redovisning som styrelsen ska lämna till riksdagen
enligt 7 §,

5. åtgärder med anledning av internrevisionens redovisning samt revi-

sionsplan,

6. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas

av riksdagsförvaltningen,

7. riksdagsförvaltningens arbetsordning,
8. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, av-

brytande av annan förhandling än förhandling i tvist om avtal, lockout eller
annan stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av principiell natur
eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för riksdagen och
dess myndigheter,

9. anställning av biträdande riksdagsdirektör och chef för kammarkansliet,

chef för utskottskansli, chef för EU-nämndens kansli, chef för administrativa
avdelningen, chef för kommunikationsavdelningen, chef för riksdagens in-
ternationella kansli, säkerhetschef och chef för riksdagens utredningstjänst,

1 Framst. 2008/09:RS1, bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180.

2 Senaste lydelse 2004:1321.

3 Senaste lydelse 2005:261.

SFS 2009:175

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:175

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

10. lön och andra anställningsförmåner för riksdagsdirektören,
11. frågor som avses i 4 §,
12. frågor som hänskjuts till styrelsen från rådet för ledamotsnära frågor

samt

13. frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som riks-

dagsdirektören hänskjuter till styrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)