SFS 2009:177 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter;

090177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och
riksdagens myndigheter;

utfärdad den 12 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1989:186) om överkla-

gande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

3 §

2

Ett beslut om tjänstetillsättning får inte överklagas om det avser någon

av följande tjänster

hos riksdagen � biträdande riksdagsdirektör och chef för kammarkansliet,

chef för administrativa avdelningen, biträdande kammarsekreterare, chef för
utskottskansli, chef för EU-nämndens kansli och chef för riksdagens interna-
tionella kansli,

hos Riksbanken � ledamöter av direktionen och chef för revisionsenhet,
hos Riksdagens ombudsmän � chef för ombudsmännens kansli.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180.

2 Senaste lydelse 2004:1322.

SFS 2009:177

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009