SFS 2009:178 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter;

090178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 12 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 a § lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 a §

2

Riksdagsstyrelsen eller den som riksdagsstyrelsen bestämmer fattar

beslut om en riksdagsledamots utrikes tjänsteresa.

Riksdagsstyrelsen fastställer ett belopp per valperiod för en riksdagsleda-

mots enskilda utrikes tjänsteresa. Medel som inte använts till sådan tjänstere-
sa ska överföras till riksdagsförvaltningen.

Regler för beslut om utrikes tjänsteresa för utskott eller företrädare för ut-

skott finns i riksdagsordningen samt för utrikes tjänsteresa på uppdrag av
partigrupp i riksdagen i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas
och partigruppernas arbete i riksdagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en EU-tjänsteresa som beslu-

tats före den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2008/09:RS1, bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180.

2 Senaste lydelse 2006:998.

SFS 2009:178

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009