SFS 2009:179 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän;

090179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 12 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 § lagen (1986:765) med in-

struktion för Riksdagens ombudsmän

2 ordet ⬝kammarsekreteraren⬝ ska by-

tas ut mot ⬝riksdagsdirektören⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180.

2 Senaste lydelse av 2 § 2003:183.

SFS 2009:179

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009