SFS 2009:182 Lag om ändring i förköpslagen (1967:868)

090182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förköpslagen (1967:868);

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 9 §§ förköpslagen

(1967:868)

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

Förköpsrätt får inte utövas, om

1. försäljningen endast avser fastighet, som har en ägovidd understigande

3 000 kvadratmeter och är bebyggd med friliggande småhus eller rad- eller
kedjehus om huset är inrättat till permanent bostad eller bostad för fritids-
ändamål för högst två familjer,

2. försäljningen endast avser ägarlägenhetsfastighet,
3. staten är säljare,
4. staten eller landsting är köpare,
5. köparen är säljarens make och inte heller om köparen eller, när makar

förvärvar gemensamt, någon av dem är säljarens avkomling,

6. försäljningen sker på exekutiv auktion,
7. försäljningen avser endast andel av fastighet samt köparen redan äger

annan andel i fastigheten och denna andel förvärvats på annat sätt än genom
gåva.

Första stycket 1 och 2 tillämpas också om försäljningen avser del av fas-

tighet. Frågan huruvida förköpsrätt får utövas ska därvid bedömas som om
köpet avsett den odelade fastigheten. Söks lagfart innan förköpsrätt utövas,
bedöms frågan i stället med hänsyn till delen, om denna är utbruten, eller,
när försäljningen avser område av fastighet, fastighetsbildningsbeslut har
meddelats.

Första stycket 1 gäller inte inom sådana områden som avses i 1 § tredje

stycket.

Förköp i strid med bestämmelserna i denna paragraf är utan verkan.

9 §

4

En kommun som har utövat förköpsrätt är skyldig att söka tillstånd till

förköpet, om säljaren eller köparen bestrider förköpsrätten på det sätt och
inom den tid som anges i andra stycket. Frågan om tillstånd till förköp prö-
vas av regeringen. Tillstånd ska vägras, om

1. egendom som avses i 1 § inte ingår i försäljningen eller ingår i försälj-

ningen men inte är belägen inom kommunens eget område,

1 Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170.

2 Lagen omtryckt 1974:815.

3 Senaste lydelse 1984:301.

4 Senaste lydelse 2000:232.

SFS 2009:182

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:182

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. förköpsrätten har utövats enligt 1 § första stycket 1�4 samt försäljning-

en endast avser egendom som anges i 3 § första stycket 1 eller 2,

3. förköpsrätten har utövats enligt 1 § första stycket 5 samt förvärvaren

gör sannolikt att egendomen kommer att användas som permanentbostad,

4. det är oskäligt att förköp sker med hänsyn till förhållandet mellan sälja-

re och köpare eller villkoren för eller omständigheterna vid försäljningen.

Ett bestridande enligt första stycket ska inom en månad från det att för-

köpsrätten utövades anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Inskrivningsmyndigheten ska genast
underrätta kommunen om bestridandet. Kommunens ansökan om tillstånd
till förköpet ska ha kommit in till regeringen inom en månad från det att be-
stridandet antecknades. Om tillstånd inte söks i rätt tid, är förköpet utan ver-
kan.

När en kommun utövar förköpsrätt i fråga om egendom i annan kommun,

får den kommun där egendomen är belägen ansöka om att regeringen prövar
frågan om tillstånd till förköpet. Ansökan om sådan prövning ska ha kommit
in till regeringen inom en månad från det att förköpsrätten utövades. Till-
stånd till förköpet ska vägras, om förköpsrätt inte får utövas enligt 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)