SFS 2009:186 Förordning om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar;

090186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar
och terränghjulingar;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll och definitioner

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen

(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar.

2 §

De uttryck och beteckningar som används i denna förordning har

samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen
(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och teränghju-
lingar.

Tillstånd att bedriva utbildning

3 §

Transportstyrelsen lämnar tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet

enligt 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar
och terränghjulingar.

Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas.

4 §

Krav på tillstånd enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar gäller inte utbildningsverksamhet
som bedrivs vid Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap eller polisen.

Utbildningens innehåll

5 §

En ansökan om tillstånd att bedriva utbildning ska ges in till Transport-

styrelsen. Ansökan ska innehålla en undervisningsplan och övriga hand-
lingar som visar att den sökande har förutsättningar att bedriva god utbild-
ning.

6 §

Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att

verksamheten genomförs i enlighet med ansökan för tillståndet.

SFS 2009:186

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:186

7 §

Den som anordnar utbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när

utbildningen genomförts av sökanden.

En genomförd utbildning för mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

gäller i fem år.

Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

8 §

Transportstyrelsen får överlämna till en fysisk eller juridisk person att

1. anordna kunskapsprov som avses i 3 kap. körkortslagen (1998:488) för

moped klass II, snöskoter och terränghjuling,

2. utfärda intyg om godkänt kunskapsprov, och
3. ta ut avgift för proven.

9 §

Den som anordnar kunskapsprov ska rapportera till Transportsstyrel-

sen när sökanden avlagt prov.

10 §

Den som har anordnat utbildning får inte anordna kunskapsprov för

dem som genomgått utbildningen.

�&terkallelse av tillstånd

11 §

Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd enligt 3 § lagen

(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar.

Transportstyrelsen får återta ett överlämnande att anordna kunskapsprov

enligt 5 § lagen om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terräng-
hjulningar.

Tillsyn

12 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn enligt lagen (2009:121) om utbild-

ning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Tillsynen om-
fattar inte utbildningsverksamhet som får bedrivas utan tillstånd.

Bemyndiganden

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
2. utbildningens innehåll,
3. kompetenskrav hos utbildare,
4. anordnande av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terräng-

hjuling,

5. tillsyn över utbildningsverksamheten och kunskapsproven.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställighet av lagen

(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar och denna förordning.

background image

3

SFS 2009:186

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:991) om förarbevis

för moped klass I och terrängskoter. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för utbildning som fram till den 1 oktober 2009 bedrivs i enlighet
med bestämmelser i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och
terrängskoter.

3. Ett överlämnande att anordna kunskapsprov enligt 10 § förordningen

(1999:991) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter gäller fortfa-
rande enligt sitt innehåll enligt den nya förordningen. Avser överlämnandet
att anordna kunskapsprov för moped klass I gäller ett sådant överlämnande
till den 1 oktober 2009, därefter gäller överlämnandet att anordna kunskaps-
prov för moped klass II.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009