SFS 2009:187 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;

090187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefi-

nitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitioner med den betydelse som anges nedan är avsedda att an-

vändas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Accelerationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast för anslu-
tande trafik

Behörighetshandling

Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass
II, förarbevis för snöskoter, förarbevis för ter-
ränghjuling samt bevis om körkort och bevis om
förarbevis

Besiktningsinstrument

Ett bevis om att fordonet har godkänts vid
mopedbesiktning

Färdled

En sådan led eller plats i terrängen som allmänt
används för samfärdsel men inte är en väg

Grundhandling

En handling som är avsedd för färdigställande av
körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis
för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling

Gårdsgata

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal
trafikföreskrift ska vara gårdsgata och som är ut-
märkt med vägmärke för gårdsgata

1 Senaste lydelse 2008:1137.

SFS 2009:187

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:187

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)