SFS 2009:188 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;

090188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:188

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:188

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 2

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistering följande uppgifter föras
in.

4. Förarprovsuppgift

1 Senaste lydelse 2008:1283.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att upp-
gift förs in

Särskilda regler

Uppgift om genomförd riskutbild-
ning

Uppgift om genomförd utbildning
enligt lagen (2009:121) om utbild-
ning till förare av mopeder, snö-
skotrar och terränghjulingar

Beslut om undantag

Transportsstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter det
att utbildningen genomfördes

Transportsstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter det
att utbildningen genomfördes

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter det
att undantaget beslutades