SFS 2009:189 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);

090189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 16 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 9 kap. 1 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3�5, 11 och 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17 och

18 §§, 4 kap. 1, 2 och 5�7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap.
2 och 3 §§, 9 kap. 2�4 §§, rubriken till 3 kap. samt rubriken närmast före
2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 5 a §, 3 kap.

19�21 §§ och 5 kap. 2 a §, samt närmast före 3 kap. 19 § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och mo-

torredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och

förarbevis,

3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller

medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfär-
das,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller kör-

kort,

5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för mo-

ped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik

finns i yrkestrafiklagen (1998:490).

2 kap.

Behörighetskrav

1 §

Personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, terrängvagn och

motorredskap klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179, bet 2008/09:TU16,
rskr. 2008/09:191.

2 Senaste lydelse 2001:571.

SFS 2009:189

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:189

fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörig-
het även för släpfordonet.

3 §

3

Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort el-

ler förarbevis för moped klass II.

Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter.
Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghju-

ling.

4 §

4

För övningskörning med fordon som avses i 1 och 3 §§ gäller bestäm-

melserna i 4 kap.

5 §

Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med beteckningarna

A för motorcykel
A1 för lätt motorcykel
AM för moped klass I
B för
1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett

lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar,

2. terrängvagn, och
3. motorredskap klass I
C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett

lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar

D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till buss
E för släpfordon, oavsett vikt och antal.

5 a §

Förarbehörigheterna A, A1 och B ger även rätt att köra moped

klass I.

11 §

5

Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har

ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil
och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med

behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket,
köra fordon som anges där samt mopeder. Ett medgivande får lämnas för
högst tre år.

14 §

Ett bevis att körkort eller förarbevis utfärdats gäller som körkort res-

pektive förarbevis till dess körkortet respektive förarbeviset lämnats ut eller
rätten att få ut körkortet respektive förarbeviset förfallit.

3 Senaste lydelse 1999:878.

4 Senaste lydelse 1999:878.

5 Senaste lydelse 2003:216.

background image

3

SFS 2009:189

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och
förarbevis

1 §

6

Körkort får utfärdas för den som

1. har körkortstillstånd,
2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
3. har fyllt
a) 15 år för behörigheten AM,
b) 16 år för behörigheten A1,
c) 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
d) 21 år för behörigheten D, och
4. har avlagt godkänt förarprov.
Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i

en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 § för-

sta stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov
avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats
körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av
körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.

4 §

7

Förarprovet består för behörigheten AM av ett kunskapsprov och för

övriga behörigheter av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte
avläggas om spärrtid löper.

Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § för-

sta stycket 1 och 3. För behörigheten AM krävs dessutom att sökanden upp-
fyller kravet i 1 § första stycket 2 och har gått igenom utbildning för moped
klass I enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snö-
skotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov behöver dock inte avläggas för behörigheten A av den som

redan har ett körkort med behörigheten A1.

Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första

stycket 1�3.

5 §

Sökanden ska godkännas i förarprovet, om det visar att han eller hon

1. för förarbehörigheten AM, har de kunskaper som från trafiksäkerhets-

synpunkt bör krävas för denna behörighet, och

2. för övriga förarbehörigheter, har de kunskaper och den förmåga samt

uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas för behö-
righeten i fråga.

17 §

Bestämmelserna i 2�3 och 8�11 §§, 13 § första stycket 2 och 3 och

andra stycket gäller även traktorkort.

18 §

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövo-

tid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt
körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan
återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

Första stycket gäller inte körkort med behörigheten AM.

6 Senaste lydelse 2003:216.

7 Senaste lydelse 2003:216.

background image

4

SFS 2009:189

Förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

19 §

Förarbevis får utfärdas för den som

1. har fyllt
a) 15 år för förarbevis för moped klass II,
b) 16 år för förarbevis för snöskoter eller terränghjuling, och
2. har avlagt godkänt förarprov.

20 §

Förarprovet består för förarbevis av ett kunskapsprov. Kunskapsprov

får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 19 § 1 och har gått igenom
utbildning för fordonsslaget enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare
av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller giltighetstid för åter-

kallelse tills vidare löpt ut om återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller
4.

21 §

För förarbevis ska i tillämpliga delar följande bestämmelser gälla:

1. 1 § sista stycket om utfärdande av handling i vissa fall utan avläggande

av nytt förarprov,

2. 5 § 1 om godkännande i förarprov,
3. 11 § om första giltighetsdag,
4. 13 § första stycket 1�3 och andra stycket om ogiltighet, samt
5. 14 och 15 §§ om förnyelse och skyldighet att medföra förarbeviset.

4 kap.

1 §

8

Den som

1. innehar körkortstillstånd och för att få körkort vill öva sig i att med eller

utan släpfordon köra bil, motorcykel eller moped klass I, eller

2. utbildar sig till förare av moped klass II, snöskoter eller terränghjuling,

får övningsköra under de förutsättningar som anges i 2�5 §§.

Kravet på innehav av körkortstillstånd enligt första stycket 1 gäller dock

inte den som redan har ett körkort med behörighet som utan något medi-
cinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och övningskör-
ningen ska ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet
krävs.

2 §

9

Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha upp-

nått en ålder av

1. 14 år och nio månader för körning med moped,
2. 15 år och nio månader för körning med snöskoter eller terränghjuling,
3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som

kräver förarbehörighet A1,

4. 17 år och 6 månader för körning med
a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som

avses i 2 kap. 6 §,

b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 3,

8 Senaste lydelse 2003:216.

9 Senaste lydelse 2003:216.

background image

5

SFS 2009:189

5. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller

CE, och

6. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med

fordon som kräver behörighet D eller DE.

5 §

10

�vningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och

skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i tra-

fikskola för förarbehörigheten A, A1, B, C, D eller E,

2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om övningskörningen sker med
något av dessa fordonsslag,

3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom polisväsendet

eller Försvarsmakten, eller

4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i

andra fall än som avses i 1 och 3 för förarbehörigheten A, A1, B, C, D eller
E.

6 §

11

Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvars-

makten får utövas endast av den som

1. fyllt 21 år,
2. har behörighet för fordon av det slag körningen avser, och
3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behö-

righet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort eller

förarbevis under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
2. 5 kap. 3 § 2�4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre

åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5

kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

7 §

12

Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 4 får utövas endast av

den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant god-
kännande får meddelas den som

1. fyllt 24 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant kör-

kort, och

4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med den som ska

övningsköra, om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort

under de senaste tre åren har varit återkallat enligt vad som sägs i 6 § andra
och tredje styckena.

10 Senaste lydelse 2004:1087.

11 Senaste lydelse 2004:1087.

12 Senaste lydelse 2004:1087.

background image

6

SFS 2009:189

5 kap.

2 §

Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd,

traktorkort och förarbevis. Vad som sägs om körkortshavare gäller också
innehavare av förarbevis och innehavare av traktorkort.

Vissa undantag för förarbevis från vad som sägs i första stycket finns i

2 a §.

I fråga om utfärdande av nytt förarbevis efter återkallelse ska hänvisning-

en i 14 § första stycket till kraven i 3 kap. 1 § i stället avse 3 kap. 19 §.

2 a §

För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling gäller

inte

1. vad som sägs om återkallelse i 3 § 5�8 och om omhändertagande i 7 §

första stycket 3, och

2. vad som anges i 14 § och 15 § sista stycket om innehav av och ansökan

om körkortstillstånd som villkor för utfärdande av nytt förarbevis.

Trots vad som anges i 13 § får ansökan om utfärdande av förarbevis prö-

vas innan

1. spärrtid löpt ut enligt 3 kap. 9 §, eller
2. spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut om återkal-

lelse skett enligt 3 § 5�7.

6 kap.

3 §

Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra moped innan innehavaren

har fyllt 15 år eller bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort
medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att kö-
ra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av
personer eller gods.

4 §

Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ får en person som fyllt 15 år

och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra en moped som
han eller hon fört in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för mo-
peder i hans eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den som har
fört in mopeden får köra denna i hemlandet utan körkort, förarbevis eller
därmed jämförlig handling.

7 kap.

1 §

Vad som sägs i detta kapitel

1. om körkort gäller också körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis,

och

2. om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis och inneha-

vare av traktorkort.

background image

7

SFS 2009:189

8 kap.

2 §

13

Följande beslut av Transportstyrelsen får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol:

1. beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första stycket 2,
2. beslut att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt

4 kap. 9 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 12 §, och

3. beslut att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt

4 kap. 10 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 13 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Transportstyrelsens beslut i ärende om godkännande som handledare får

inte överklagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i
fråga om utfärdande av körkort, traktorkort eller förarbevis eller om förnyel-
se av körkort eller förarbevis samt beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 §
andra stycket.

3 §

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förar-

prov får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet
avgörs.

En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 får inte överklagas. Det-

samma gäller beslut om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort, trak-
torkort eller förarbevis enligt 5 kap. 7 § och beslut i fråga om godkännande
vid förarprov.

9 kap.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 § döms
till penningböter.

Föraren ska inte dömas till straff,
1. om körkortet eller förarbeviset ska förnyas och föraren före färden har

återlämnat handlingen eller gjort anmälan om att den förstörts eller kommit
bort, eller

2. om återkallelse av körkort eller förarbevis begränsats på det sätt som

anges i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två månader från det att frågan
om återkallelse slutligt har avgjorts, eller

3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ogiltigt kör-

kort eller förarbevis till länsstyrelsen enligt 7 kap. 9 § döms till penningbö-
ter.

4 §

14

Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 2 och

3 §§ kör fordon i strid mot denna lag eller som tillåter sådan körning finns i
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009 i fråga om 4 kap. 1, 2 och

5�7 §§ och i övrigt den 1 oktober 2009.

13 Senaste lydelse 2008:550.

14 Senaste lydelse 1999:878.

background image

8

SFS 2009:189

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. Ansökningar om körkortstillstånd och begäran om förhandsbesked en-

ligt 3 kap. 8 § som omfattar körkortsbehörigheten AM får prövas från och
med den 1 april 2009.

3. �ldre föreskrifter om rätt att köra moped klass II gäller fortfarande för

personer som är födda före den 1 oktober 1994.

4. Förarbevis som har utfärdats med stöd av lagen (1999:877) om förarbe-

vis för moped klass I och för terrängskoter ger även i fortsättningen rätt att
köra det fordonsslag förarbeviset avser. Ett sådant förarbevis upphör dock att
gälla om inte innehavaren före visst datum har ansökt om utbyte till en behö-
righetshandling enligt de nya bestämmelserna. Regeringen får meddela före-
skrifter om sista dag för sådan ansökan.

På förarbevis som avses i första stycket ska från och med den 1 oktober

2009 tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 13 § första stycket 2 och 3 och andra
stycket samt 15 § första stycket 1 och andra stycket, 7 kap. 1 §, 8 kap. 3 § i
tillämpliga delar samt 9 kap. 2 och 3 §§. Därutöver ska

� förarbevis för moped klass I likställas med körkort med behörigheten

AM, och innehavare av sådant förarbevis likställas med körkortshavare, vid
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 3 § och 10 § andra meningen, 5 kap.
och 10 kap. 2 §, samt

� på förarbevis för terrängskoter tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 2 och

2 a §§.

5. Traktorkort som har utfärdats före den 1 oktober 2009 ger fortsatt rätt

att köra moped klass I.

6. Nytt körkort eller traktorkort som utfärdats efter återkallelse av körkort

eller traktorkort som utfärdats före den 1 januari 2000 ger rätt att köra snö-
skoter och terränghjuling trots bestämmelserna i 2 kap. 3 §.

7. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om för-

hållanden som hänför sig till tid före den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)