SFS 2009:190 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

090190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 16 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)
dels att 2 kap. 2 och 4 §§, 3 kap. 1, 3, 6, 7, 10 och 14�16 och 18 §§, 4 kap.

6, 7 och 14 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 § och 8 kap. 3 b, 4, 6, 9 och 9 a §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 4 §,

3 kap. 2 a 10 a och 12 a §§ samt 4 kap. 15 §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

I terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen

(1987:594) finns bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall.

2 kap.

2 §

2

Ett traktorkort enligt 2 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) och ett för-

arbevis enligt 2 kap. 3 § körkortslagen ska innehålla uppgifter om innehava-
rens fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer.

Ett traktorkort ska även innehålla villkor som har betydelse för rätten att

köra en traktor.

4 §

3

Ett bevis om körkort eller förarbevis enligt 2 kap. 14 § körkortslagen

(1998:488) utfärdas efter beslut av Transportstyrelsen.

3 kap.

1 §

4

En ansökan om körkortstillstånd ska göras skriftligen på en särskild

blankett och, om inte annat följer av 2 a §, avse en viss grupp av behörighe-
ter enligt följande:

� Grupp I: A, A1, AM, B och BE samt behörighet för traktor,
� Grupp II: behörigheterna i grupp I samt C och CE
� Grupp III: behörigheterna i grupp I och II samt behörigheterna D och

DE

1 Tidigare 1 kap 4 § upphävd genom 2001:666.

2 Senaste lydelse 1999:992.

3 Senaste lydelse 2008:1112.

4 Senaste lydelse 2003:552.

SFS 2009:190

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:190

Till ansökan ska det fogas en hälsodeklaration, som ska vara undertecknad

av sökanden och ett intyg om synprövning. Om ansökan avser körkortstill-
stånd med behörighet C eller D ska i stället ett läkarintyg enligt fastställd
blankett fogas till ansökan. Intygen ska vara utfärdade och hälsodeklaratio-
nen avgiven inom två månader före ansökan.

Om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har fällts till ansvar

för grovt rattfylleri, ska det till ansökan fogas ett särskilt läkarutlåtande som
styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i 3 kap. 2 § kör-
kortslagen (1998:488). Ett sådant utlåtande ska vara utfärdat inom två måna-
der före ansökan.

2 a §

Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter som ingår i en

grupp som avses i 1 § första stycket. Detta gäller dock inte om länsstyrelsen
har begränsat tillståndet till en eller flera behörigheter.

3 §

5

Ett körkortstillstånd gäller i fem år.

När ett körkortstillstånd har meddelats ska Transportstyrelsen utfärda ett

bevis om tillståndet. I beviset ska det anges

1. vilken grupp av behörigheter eller vilken behörighet som tillståndet gäl-

ler för,

2. vilka villkor som meddelats för körkortstillståndet eller körkortet,
3. upplysning om tillståndets giltighetstid, och
4. att tillståndet kan återkallas i de fall som avses i 5 kap. körkortslagen

(1998:488).

6 §

6

Vid en ansökan om förlängd giltighet av behörigheten C, CE, D eller

DE enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) gäller vad som sägs om lä-
karintyg i 1 § andra stycket. En sådan ansökan får göras tidigast ett år innan
behörigheten upphör att gälla.

Länsstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in ett läkarintyg.

Om föreläggandet inte följs, ska ansökningen avvisas. Föreläggandet ska
innehålla upplysning om detta.

7 §

7

Länsstyrelsen behöver inte utreda sökandens personliga förhållanden,

om sökanden har en behörighet som ingår i grupp I och ansökan avser kör-
kortstillstånd för någon annan behörighet i grupp I eller behörighet som
ingår i grupp II.

Om länsstyrelsen vid prövning av en ansökan om körkortstillstånd finner

att sökanden inte förekommer i de register som förs enligt lagen (1998:620)
om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister och att
uppgift om omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande
av berusade personer m.m. inte förekommer i vägtrafikregistret, behöver nå-
gon ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden inte göras.

10 §

8

Förarprov för körkort och kunskapsprov för traktorkort ska avläggas

inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov respek-

5 Senaste lydelse 2008:1112.

6 Senaste lydelse 2004:1084.

7 Senaste lydese 2001:666.

8 Senaste lydelse 2008:1112.

background image

3

SFS 2009:190

tive kunskapsprov. Som förarprövare får Transportstyrelsen förordna tjäns-
temän vid Vägverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasieskola,
komvux eller fristående skola med motsvarande utbildning.

Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam inom Väg-

verket, Försvarsmakten eller gymnasieskola, komvux eller fristående skola
med motsvarande utbildning ska styrelsen samråda med berörd myndighet
respektive Statens skolverk i fråga om lärare.

Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att förrätta förarprov

med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara
lämplig som förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet.

10 a §

Förarprov för förarbevis får avläggas inför den fysiska eller juri-

diska person till vilken Transportstyrelsen överlämnat rätten att anordna
prov.

12 a §

Förarprov för behörigheten AM och för förarbevis ska avse sökan-

dens kunskaper i de avseenden som anges i 12 § första stycket 1�3.

14 §

Rätten att få ut körkort eller förarbevis förfaller ett år efter det att be-

vis om körkort eller förarbevis enligt 2 kap. 14 § körkortslagen (1998:488)
utfärdats.

15 §

9

Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om

1. utfärdande av körkort eller förarbevis till sökanden,
2. förnyelse av körkort till körkortshavaren, och
3. förnyelse av förarbevis till innehavaren av förarbevis.
En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild blankett

(grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande foto-
grafi ska följa med ansökan.

Trots vad som sägs i första eller andra stycket får Transportstyrelsen med-

dela föreskrifter om att en ansökan ska lämnas genom elektronisk överfö-
ring.

16 §

10

Om ett körkort eller ett förarbevis förstörts eller kommit bort ska

innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt det förstörda körkortet eller förarbeviset

bifogas. Om ett körkort eller ett förarbevis som kommit bort senare hittas
ska det genast överlämnas till länsstyrelsen.

18 §

Har en ansökan om förnyelse av körkort eller av förarbevis enligt

3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) inte getts in inom viss tid ska Trans-
portstyrelsen förelägga körkortshavaren eller innehavaren av förarbevis att
inom viss tid efter det att han eller hon fått del av föreläggandet ansöka om
förnyelse av körkortet eller förarbeviset.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att körkortet eller förarbe-

viset blir ogiltigt enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 körkortslagen om före-
läggandet inte följs.

9 Senaste lydelse 2008:1112.

10 Senaste lydelse 2008:1112.

background image

4

SFS 2009:190

4 kap.

6 §

11

Vid övningskörning ska den som har uppsikt över körningen följa

med i bilen vid den körandes sida.

Vid övningskörning med moped och motorcykel i gatutrafik eller på

landsväg samt med snöskoter och terränghjuling ska den som har uppsikt
över körningen följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett så-
dant fordon som övningskörningen avser. Om övningskörningen avser mo-
ped eller motorcykel får den ske med bara en medföljande elev.

Vid sådan övningskörning med moped som avses i andra stycket får den

som har uppsikt över körningen även köra motorcykel. Avser sådan övnings-
körning moped klass II får den som har uppsikt över körningen även köra
moped klass I.

7 §

12

Den som har uppsikt över övningskörning anses som förare vid kör-

ningen.

14 §

13

Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till Transportstyrel-

sen när utbildningen har genomförts av den sökande.

En genomförd riskutbildning eller del av utbildningen gäller i fem år.

15 §

En sökande får tillgodoräkna sig riskutbildning som ges i en annan

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om den är lik-
värdig med riskutbildningen enligt 13 §.

Transportstyrelsen prövar om sådan utbildning är likvärdig med riskut-

bildningen.

5 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller även körkortstillstånd, traktor-

kort och förarbevis.

Vad som sägs om körkortshavare gäller också innehavare av förarbevis

och innehavare av traktorkort.

För förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling gäller

dock inte vad som sägs i 2 och 3 §§.

6 kap.

3 §

Utan hinder av 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) får en person som

fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra den
snöskoter eller terränghjuling som han eller hon fört in i landet, om den upp-
fyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans eller hennes hemland.
Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i
hemlandet utan körkort, förarbevis eller därmed jämförlig handling.

11 Senaste lydelse 2003:522.

12 Senaste lydelse 2004:1084.

13 Senaste lydelse 2008:1112.

background image

5

SFS 2009:190

8 kap.

3 b §

14

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. riskutbildning,
2. tillstånd att bedriva riskutbildning,
3. tillsyn över riskutbildning, och
4. tillgodoräknande av utbildning som är likvärdig med riskutbildningen

och som ges i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

4 §

15

Föreskrifter om förarutbildning

1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor och för

behörighet att köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar i förordningen
(2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar,

2. i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande ut-

bildning får meddelas av Statens skolverk efter samråd med Transportstyrel-
sen,

3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter samråd

med Transportstyrelsen,

4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.
Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan, komvux och fristående

skola med motsvarande utbildning får meddelas av Statens skolverk efter
samråd med Transportstyrelsen.

6 §

16

I andra fall än som sägs i 1�5 §§ får ytterligare föreskrifter för verk-

ställighet av körkortslagen (1998:488) och denna förordning meddelas av
Transportstyrelsen. I fråga om giltighet och utbyte av utländska körkort ska
Transportstyrelsen samråda med Rikspolisstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgifter på

körkort, traktorkort och förarbevis samt om dessa handlingars utseende. Sty-
relsen får föreskriva att behörigheterna för snöskoter och terränghjuling ska
anges på ett och samma förarbevis.

Transportstyrelsen fastställer en förteckning över sifferkoder enligt 2 kap.

1 §.

Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning, läkarintyg och

grundhandling tillhandahålls av Transportstyrelsen.

9 §

Länsstyrelsen får i ett enskilt fall medge att en traktor, en snöskoter el-

ler en terränghjuling körs av den som inte uppfyller behörighetskraven i
2 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488), om det är nödvändigt för att till-
godose behovet av transporter inom enskilds jordbruks-, skogsbruks- eller
näringsverksamhet.

Länsstyrelsen får i ett enskilt fall för en person som behöver ett motordri-

vet fordon till följd av bristande allmänna kommunikationer och sjukdom,
funktionshinder eller liknande, som inte utgör medicinskt hinder för kör-
kortsinnehav eller innehav av förarbevis, medge undantag från

14 Senaste lydelse 2008:1112.

15 Senaste lydelse 2008:1112.

16 Senaste lydelse 2008:1112.

background image

6

SFS 2009:190

1. behörighetskraven i 2 kap. 3 § körkortslagen,
2. ålderskraven för förarbehörigheterna A, A1, AM, B och BE i 3 kap. 1 §

första stycket 3 körkortslagen, och

3. ålderskraven för förarbevis för moped klass II, snöskoter och terräng-

hjuling i 3 kap. 19 § 1 körkortslagen.

Undantag får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och får

begränsas till att avse ett visst område, en viss tid eller annat som är nödvän-
digt från trafiksäkerhetssynpunkt.

9 a §

17

Trots bestämmelserna i 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) får

1. den som har körkort eller traktorkort köra en snöskoter eller en terräng-

hjuling inom turistnäringen, om färden sker

a) i en grupp om högst tio förare,
b) under ledning av en person som innehar förarbevis för fordonet, och
c) längs en sträcka som bestämts av denne före färden, samt
2. den som har körkort med behörigheten B köra en terränghjuling på

spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009 i fråga om 3 kap. 1, 2 a,

3, 6, 7 och 10 §§, 4 kap. 6, 7, 14 och 15 §§ samt 8 kap. 3 b och 4 §§ och i öv-
rigt den 1 oktober 2009.

2. Ett körkortstillstånd som meddelats före den 1 april 2009 gäller även

för behörigheten AM och i övrigt i enlighet med sitt innehåll.

3. Vid tillämpningen av 3 kap. 9 och 16 §§, 5 kap. 2�10 §§ samt 7 kap. 9 §

ska förarbevis för moped klass I som har utfärdats enligt 1 § lagen
(1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter likställas med
körkort samt innehavare av sådant förarbevis likställas med körkortsinneha-
vare.

4. Vid tillämpningen av 3 kap. 16 § och 5 kap. 1 § ska förarbevis för ter-

rängskoter som har utfärdats enligt 2 § lagen (1999:877) om förarbevis för
moped klass I och terrängskoter likställas med förarbevis för snöskoter och
terränghjuling samt innehavare av sådant bevis likställas med innehavare av
förarbevis för snöskoter och terränghjuling.

5. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall medge

att förarbevis enligt 3 kap. 19 § körkortslagen (1998:488) får utfärdas för
den som före den 1 juli 2000 genomgått viss utbildning för förarbevis för ter-
rängskoter som har bedrivits utan tillstånd. På motsvarande sätt får Trans-
portstyrelsen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall medge att förarbevis
enligt 3 kap. 19 § körkortslagen får utfärdas för den som före den 1 juli 2000
avlagt visst kunskapsprov för förarbevis för terrängskoter.

6. En ansökan om utbyte av förarbevis som har utfärdats enligt lagen

(1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter till behö-
righetshandling enligt de nya bestämmelserna i 3 kap. 1 och 19 §§ körkorts-
lagen (1998:488) ska lämnas till Transportsstyrelsen senast vid utgången av
år 2012.

17 Senaste lydelse 1999:992.

background image

7

SFS 2009:190

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009