SFS 2009:191 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;

090191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 4, 8, 10, 10 a, 18, 21 och 33 §§, 2 kap. 1, 6, 27, 30, 32 och

33 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10, 12 och 14 §§, 6 kap. 1 och
3 §§, 7 kap. 1 och 2 §§ samt bilagorna 1 och 4 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, av

följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

I denna förordning förstås med

behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,
betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som

används till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverk-
samhet,

brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för

driften gemensamma byggnader,

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana

personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som
bedriver jordbruksverksamhet,

jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person
bedriver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbru-

kare inom Sveriges gränser,

jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller

betesmark,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruks-

produkter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, upp-
födning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion,
eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön
enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009
om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande

1 Senaste lydelse 2008:65.

SFS 2009:191

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:191

av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande
av förordning (EG) nr 1782/2003

2,

klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande

landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmot-
tagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som av-

ses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av
länsstyrelsen,

landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007�2013

som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61�65 i rådets

förordning (EG) nr 1698/2005,

lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en

LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens

rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av
mikroföretag samt små och medelstora företag

3,

mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i

djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetal-
ning av stöd för,

nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska

plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/
2005,

rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennä-

ringsverksamhet,

rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedri-
ver rennäringsverksamhet,

rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd

av rennäringslagen (1971:437),

skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen

(1979:429),

slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på

eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap
eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark enligt 2 §

skogsvårdslagen,

villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvill-

kor eller annat villkor som gäller för stödet,

åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete,

och som är lämplig att plöja, och

ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt

stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.

2 EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

3 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

background image

3

SFS 2009:191

8 §

4

Länsstyrelsen och Sametinget ska efter samråd med berörda myndig-

heter, kommuner och organisationer utarbeta genomförandestrategier för de
åtgärder som avses i 2 kap. 16 och 17 §§, 4 och 5 kap., 6 kap. 1, 2 och 4 §§
samt 7 kap.

Första stycket gäller inte om något annat följer av 8 a §.
Genomförandestrategierna ska godkännas av Jordbruksverket.

8 a §

Jordbruksverket ska utarbeta en genomförandestrategi för åtgärder

som avser investeringsstöd till biogasanläggningar.

10 §

5

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning om inte

annat följer av andra eller tredje stycket eller av 10 a §.

Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ och stöd

enligt 6 kap. såvitt avser kompetensutveckling beträffande skogsbruk.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 15�17 §§ samt 4, 5 och 6

kap. såvitt avser stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med an-
knytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv.

10 a §

6 Frågor om stöd enligt 2 kap. 19 och 20 §§ samt 6 kap. 3 § prövas

av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 4 kap.
14 och 15 §§, 5 kap. eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfat-
tande karaktär eller avser stödjande och kompletterande verksamhet till den
genomförandestrategi som avses i 8 eller 8 a §, och inte faller inom Skogs-
styrelsens eller Sametingets ansvarsområde.

18 §

7

Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets

förordning (EG) nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/
2006, kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 och denna förordning,
förutom när det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ då Skogsstyrelsen sam-
ordnar kontrollen.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administra-

tiva kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd
inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel

12 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive
ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det
gäller stöd enligt 2 kap. 19 § för vilka Jordbruksverket är behörig myndig-
het.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför

den administrativa kontrollen enligt artikel 26 i förordningen (EG) nr 1975/
2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på

plats enligt artikel 27 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina
respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på
plats när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är
behörig myndighet.

4 Senaste lydelse 2008:65.

5 Senaste lydelse 2008:65.

6 Senaste lydelse 2008:65.

7 Senaste lydelse 2008:65.

background image

4

SFS 2009:191

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i ef-

terhand enligt artikel 30 i förordningen (EG) nr 1975/2006. Jordbruksverket
genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7
kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

21 §

8

Fullt stöd enligt 2 kap. 9�19 och 21�29 §§ får endast utbetalas till

den som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 5 och 6 i
samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och de före-
skrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s
direktstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 9�19 och

21�29 §§ endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar
de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som
Jordbruksverket föreskriver.

Vid prövningen av om de krav som omfattas av första och andra styckena

är uppfyllda ska beaktas resultatet av den kontroll som bedrivs av den kom-
mun eller myndighet som har ansvaret för kontrollen över den lagstiftning
som utgör krav enligt första och andra styckena.

33 §

9

Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och de organi-

sationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterli-
gare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, ansök-
ningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektpla-
ner, utbetalning, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna för-
ordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 30�33 §§ och stöd enligt 6 kap. i
fråga om kompetensutveckling beträffande skogsbruk.

2 kap.

1 §

10

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller be-
driva sådan odling som avses i 11�16, 18�19 och 21�29 §§. För stöd för
åtgärder som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock
längst till dess att den samlade åtagandeperioden uppgår till 20 år.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta

bedriva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första
stödutbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst 3 hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna

ansökningar enligt 16�17 och 30�33 §§. Vid prioriteringen ska syftet med
stödet samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a §
beaktas. Vid prioriteringen av ansökningar enligt 30�33 §§ ska särskild vikt
läggas vid betydelsen för små företag.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun

enligt lag eller annan författning ska sörja för.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.

8 Senaste lydelse 2008:65.

9 Senaste lydelse 2008:65.

10 Senaste lydelse 2008:65.

background image

5

SFS 2009:191

6 §

11

Stöd lämnas inte

1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 5 och 6 i samt

bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter
som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s direkt-
stöd för jordbrukare, m.m.,

2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av

gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om en-
ligt 1 kap. 21 §,

3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken

för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller
kulturvård, och

4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt

lag eller annan författning.

För areal som tagits ur produktion och som omfattas av EG:s system för

direktstöd får stöd endast lämnas enligt 14 eller 21 § samt enligt 24 § för od-
ling av ettåriga växter för industri- och energiändamål.

27 §

Stöd enligt 26 § får lämnas till brukare vars hela växtodling respek-

tive hela djurhållning inom ersättningsformen omfattas av certifiering för
ekologisk produktion. Om hela växtodlingen inom ersättningsformen inte
omfattas av certifiering ersätts växtodlingen med 75 procent av de belopp
som anges i bilaga 1 under år 2007 och 2008 och med 50 procent av de
belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter. Om hela djurhållningen inom
ersättningsformen inte omfattas av certifiering ersätts djurhållningen med 75
procent av de belopp som anges i bilaga 1 under 2007 och 2008 och med 50
procent av de belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter.

Med certifierad produktion avses sådan växtodling eller djurhållning,

inklusive växtodling och djurhållning under karens, som kontrolleras av ett
godkänt kontrollorgan enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28
juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91

12.

30 §

13

Stöd får lämnas till skogsägare för insatser på skogsmark och träd-

och buskmark som förstärker markens natur- eller kulturvärden. Stöd får
även lämnas för insatser som kan främja de sociala värdena på mark som har
höga natur- eller kulturvärden. Stöd får lämnas för sådana insatser som avses
i bilaga 1, punkten 3.

Stöd lämnas i form av ersättning för målklassning av bestånd, manuella

insatser, maskinella insatser och materiella kostnader.

32 §

Stöd får lämnas till skogsägare i Götaland och Svealand för merkost-

nader för nyanläggning och återskapande av ädellövskog på marker där detta
anses lämpligt.

Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 100 procent av kostna-

derna för markberedning, inköp av plantor, plantering och stängsling, och
med högst 60 procent av kostnaderna för gallring och röjning. Ersättningen

11 Senaste lydelse 2008:65.

12 EUT L 189, 20.7. 2007, s. 1 (Celex 32007R0834).

13 Senaste lydelse 2008:65.

background image

6

SFS 2009:191

får dock inte överstiga 20 300 kr per hektar nyanlagd eller återskapad ädel-
lövskog.

33 §

Stöd enligt 32 § betalas endast ut för nyanläggning eller återskapande

som genomförts i enlighet med en av Skogsstyrelsen godkänd projektplan.

3 kap.

1 §

Stöd som lämnas enligt 4, 5 och 6 kap. ska vara förenliga med en sådan

genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a §.

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får i enskilda fall göra undantag från

första stycket för verksamhet som är av riksomfattande karaktär eller kom-
pletterar eller stödjer flera sådana genomförandestrategier som avses i 1 kap.
8 § eller 8 a §.

4 kap.

8 §

Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga energigrödor

avsedda för energiändamål av arterna salix, hybridasp eller poppel på jord-
bruksmark med ett maximalt skördeintervall på 20 år eller mindre, med
högst 40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 4 000 kr per
hektar. Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 40
procent av de stödberättigande kostnaderna och högst 12 000 kr per hektar
beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för stängsling.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för plantering på betesmarker

och slåtterängar.

5 kap.

2 §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst

20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genom-
föra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrens-
kraftig diversifiering eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och
verksamhetsidéer i jordbruks- eller rennäringsföretag.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids till flera olika aktörer.

Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.

4 §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst

20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genom-
föra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett konkurrens-
kraftigt företagande för mikroföretag på landsbygden eller påskynda en håll-
bar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids till flera olika aktörer.

7 §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med

anknytning till landsbygdsturism med minst 20 och högst 100 procent av de

background image

7

SFS 2009:191

stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att
förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig turismnäring på lands-
bygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhets-
idéer som rör landsbygdsturism.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids på flera olika aktörer.

9 §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst

20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genom-
föra lokala projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för lokal
kommersiell eller offentlig service samt lokala kultur- eller fritidsaktiviteter.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids till flera olika aktörer.

10 §

Stöd enligt 8 och 9 §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara

väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.

Stöd lämnas inte om stöd har beviljats enligt förordningen (2000:284) om

stöd för kommersiell service.

Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur får endast lämnas i

glest befolkade områden där förutsättningar för annan finansiering bedöms
saknas.

12 §

Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med minst 20 och

högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra
lokala projekt som bidrar till

1. att förbättra villkoren för företagande och boende i bygden,
2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller
3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids till flera olika aktörer.

14 §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer eller

markägare med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kost-
naderna för att genomföra projekt som bidrar till att

1. förbättra förutsättningarna för ett bevarande av natur- och kulturarvet

på landsbygden eller för att öka dess attraktionskraft, eller

2. utreda frågor om underhåll, restaurering och höjning av attraktionskraf-

ten hos natur- och kulturarvet på landsbygden.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids på flera olika aktörer.

6 kap.

1 §

Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna

till personer som är verksamma inom jordbruk, rennäring, skogsbruk eller
förädling för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till

background image

8

SFS 2009:191

1. att förbättra miljön och landskapet,
2. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya

produkter och verksamheter, eller

3. att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och

utvecklingsarbete.

Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutvecklings-

åtgärder som är förenliga med den nationella strategin för landsbygdsutveck-
ling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § eller, om
kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen, den
lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutveck-

lingsåtgärder som avses i första eller andra stycket.

3 §

14

Stöd får lämnas till aktörer som anordnar rådgivningsinsatser om fö-

reskrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhål-
landen enligt artiklarna 5 och 6 i samt bilagorna II och III till rådets förord-
ning (EG) nr 73/2009 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som
grundar sig på gemenskapslagstiftningen.

Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar som framgår

av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

7 kap.

1 §

Stöd inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas

verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och
högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projekt som bidrar
till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom området.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet
sprids till flera aktörer.

2 §

Stöd till interregionala och transnationella samarbetsprojekt inom

ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet
bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100
procent av de stödberättigande kostnaderna.

Stöd enligt första stycket får endast lämnas då en av de samarbetande par-

terna är en LAG-grupp som godkänts enligt 1 kap. 9 §. Stöd enligt första
stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess
egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. De nya bestämmelserna

ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

14 �ndringen innebär bland annat att tredje stycket upphävs.

background image

9

SFS 2009:191

Bilaga 1

15

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en
förbättring av miljön och landskapet

1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.

15 Senaste lydelse 2008:65.

Stödområde

Markanvändning

Stödbelopp inom inter-
vallen areal

0�90 ha

90� ha

1 och F

2�3 och 4a

4b

5a

5b

1, 2�3 och F
4a
1�3 och F

bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
spannmål
spannmål
potatis

2 550 kr

1 950 kr

950 kr

1 350 kr

760 kr

1 000 kr
500 kr
1 750 kr

1 275 kr

975 kr

475 kr

675 kr

380 kr

500 kr
250 kr
875 kr

background image

10

SFS 2009:191

2. Miljövänligt jordbruk

�&tgärd

Region

�&rlig ersättningsnivå

Ersättning för vallod-
ling

Hela landet

Stödområde 1�3

Stödområde 4

Stödområde 5a, 5b

Stödområde 5c, 5m

Grundersättning:
300 kr/ha
Tilläggsersättning:
1 800 kr/ha
Tilläggsersättning:
700 kr/ha
Tilläggsersättning:
250 kr/ha
Tilläggsersättning:
400 kr/ha

Skötsel av betesmark Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden:
2 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha

Skötsel av slåtteräng

Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden:
3 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Fäbodbete och fäbod
i bruk

Fäbodbete: 700 kr/ha
Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha
för 6 ha, extra fäbod i fler-
fäbodsystem ger 0,25 fä-
bod i bruk

Alvarbete
Skogsbete

�land och Gotland
Hela landet

850 kr/ha
1 800 kr/ha

Skötsel av våtmarker

Hela landet

Inom stödområde 9 i
Skåne, Blekinge och
Hallands län

Grundersättning:
Betesmark och övrig mark:
1 500 kr/ha
�&kermark: 3 000 kr/ha
Förhöjd ersättning: �&ker-
mark: 4 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer
i odlingslandskapet

Hela landet

Grundersättning:
100 kr /elementtyp
Grupp 1: 6 kr/10 meter

2: 26 kr/10 meter
3: 58 kr/10 meter
4: 60 kr/st
5: 180 kr/st
6: 2 000 kr/ha

background image

11

SFS 2009:191

Natur- och kultur-
miljöer i renskötsel-
området

Renskötselområdet

Renvallar: 6 300 kr/ha
Renstängsel: 20 kr/meter
Resor: 640 kr/element för
avstånd till och med
75 km, 1 275 kr/element
för avstånd över 75 km,
dock högst fem element/
åtagande

Traditionell odling
av bruna bönor

�land

1 400 kr/ha

Utrotningshotade
husdjursraser

Hela landet

Fast ersättning: 800 kr/
djurslag och besättning
Linderödssvin: 1 500 kr/
djurenhet
�vriga raser: 1 000 kr/
djurenhet

Minskat kväve-
läckage

Stödområde 5c, 5m
och 9 i Skåne, Ble-
kinge, Kalmar, Got-
lands, Hallands och
Västra Götalands län
samt stödområde 5a
och 5b i Hallands och
Västra Götalands län

Fånggröda: 800 kr/ha
Vårbearbetning:
300 kr/ha
Kombination av fånggröda
och vårbearbetning på
samma mark:
1 300 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 5 och 9

1 000 kr/ha

Miljöskyddsåtgärder

Hela landet

Stödbelopp inom interval-
len areal
0�50 ha 50�300 ha
200 kr/ha 80 kr/ha

Ekologiska produk-
tionsmetoder � certi-
fierad produktion

Hela landet

Spannmål: 1 300 kr/ha
Proteingrödor:
1 300 kr/ha
Spånadslin: 1 300 kr/ha
Foderbetor: 1 300 kr/ha
�vriga grödor utom vall-
gräs och vallbaljväxter:
1 300 kr/ha
Oljeväxter: 2 200 kr/ha
Oljelin: 2 200 kr/ha
Bruna bönor: 2 200 kr/ha
Konservärter: 2 200 kr/ha
Frövall: 2 200 kr/ha
Potatis: 5 000 kr/ha
Sockerbetor: 5 000 kr/ha
Grönsaker: 5 000 kr/ha
Frukt och bär: 7 500 kr/ha
Ersättning per djurenhet:
1 600 kr

background image

12

SFS 2009:191

3. �&tgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark

�&tgärd

Region

Ersättningsnivå

�&tgärder för att bevara
och utveckla skogens bio-
logiska mångfald

Röja, rensa, märka upp
stig/vandringsled/sten-
mur
Uppsättning av stängsel
för att gynna lövskogs-
miljöer
�&terställa mindre flottled
Hamling, frihuggning av
naturvärdesträd
Skapa död ved
Täppa igen dike
Frihugga och rensa kul-
turmiljö från träd och ris
Restaurera skoglig kultur-
miljöbyggnad
Skapa utblick/sikthugg-
ning
Naturvårdsbränning,
>30 % av virkesvolymen
kvar

Hela landet

Målklassning:
högst 75 kr/ha
Manuella insatser: högst
3 000 kr/ha
Maskinella insatser:
högst 4 000 kr/ha

975 kr /100 meter

6 800 kr /100 meter
2 100 kr/100 meter

310 kr/träd
80 kr/träd
950 kr/dikespropp

1 100 kr/objekt

3 700 kr/objekt

780 kr/objekt

24 000 kr/objekt +
6 400 kr=hektar

background image

13

SFS 2009:191

4. Regionalt prioriterade ersättningar

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Regionala skötselinsatser

Regionala markklasser

Komplement till miljöersättning för
betesmarker och slåtterängar

Mosaikbetesmarker och andra gräs-
fattiga marker: 2 000 kr/ha.
Restaurering av slåtterängar och be-
tesmarker: 3 600 kr/ha.

Regionala kompletterande insatser:
Särskild skötsel av fäbodbete:
1 200 kr/ha
Bränning: 800 kr/ha
Särskild höhantering på slåtteräng:
1 700 kr/ha
Bete och slåtter på svårtillgängliga
platser: 1 000 kr/ha

Komplement till miljöersättning för
natur- och kulturmiljöer i odlings-
landskapet

Regionala kompletterande insatser

Särskild skötsel av landskapselement/
Skötsel av landskapselement med
särskilda värden
12 kr/m: �ppet dike, Renar mellan
åkerskiften, Jordvall, Gropvall, Bruk-
ningsväg, Stenmurar, Trägärdesgår-
dar, Läplantering
116 kr/m: Fägata med stenmur eller
trägärdesgård
120 kr/st: Odlingsrösen och stentip-
par, Fornlämningslokaler, Byggnads-
grunder, Brunnar, Källor, Alléer, So-
litärträd, Hamlade pilar som ingår i
rader eller häckar, Hamlade träd.
360 kr/st: Småvatten, �&kerholmar,
�verloppsbyggnader, Liten svårbru-
kad åker under 0,1 ha

background image

14

SFS 2009:191

Bilaga 4

1

Möjliga kombinationer av insatser inom åtgärden miljövänligt jordbruk

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark
¤ Insatserna kan kombineras på samma mark
- Insatserna är inte möjliga att kombineras

1 Senaste lydelse 2008:65.

Extensiv

vall-

odling för
miljön och
det öppna
landskapet

Biologisk
mångfald
och kultur-
miljövärden
i betesmar-
ker, slåtter-
ängar och
våtmarker

Värdefulla
natur- och
kulturmiljöer
i odlings-
landskapet

Värdefulla
natur- och
kulturmiljöer
i renskötsel-
områdena

Bruna
bönor

�land

Minskat
kväve-
läckage

Skydds-
zoner mot
vattendrag

Miljö-
skydds-
åtgärder

Ekolo-
giska
produk-
tions-
former

Extensiv vall-
odling för mil-
jön och det
öppna land-
skapet

�

*

¤

*

*

vårbearbetn.

¤ övrigt *

*

*

¤

Biologisk
mångfald och
kulturmiljö-
värden i betes-
marker, slåtter-
ängar och
våtmarker

*

�

*

*

*

*

*

*

*

Värdefulla
natur- och
kulturmiljöer
i odlings-
landskapet

¤

*

�

*

¤

¤

¤

¤

¤

Värdefulla
natur- och
kulturmiljöer
i renskötsel-
områdena

*

*

*

�

�

�

�

�

�

Bruna bönor
på �land

*

*

¤

�

�

*

*

*

*

Minskat
kväveläckage

vårbearbetn.

¤ övrigt *

*

¤

�

*

-

*

¤

¤

Skyddszoner
mot vattendrag

*

*

¤

�

*

*

�

*

*

Miljöskydds-
åtgärder

*

*

¤

�

*

¤

*

�

*

Ekologiska
produktions-
former

¤

*

¤

�

*

¤

*

*

-

16

16

background image

15

SFS 2009:191

Möjliga kombinationer av insatser inom Utvald miljö

�&ker-
ogräs

Bioträda Obärgad

spann-
måls-
skörd

Särskild
skötsel
element-
land-
skapsele-
ment

Höhan-
tering

Bränning Särskild

skötsel fä-
bod

Svårtillg.
gräs-mar-
ker

Mosaik-
marker

Restau-
rering

Röjning
same-
visten

�&kerogräs

�

*

*

x

*

*

*

*

*

*

o

Bioträda

*

�

*

x

*

*

*

*

*

*

o

Obärgad

*

*

�

x

*

*

*

*

*

*

o

Särskild sköt-
sel element-
landskaps-
element

x

x

x

-

x

x

*

*

*

*

o

Höhantering

*

*

*

x

�

*

*

*

*

*

o

bränning

*

*

*

x

*

-

*

*

x

*

o

Särskild sköt-
sel fäbod

*

*

*

*

*

*

�

*

*

*

o

Svårtillg.
gräsmarker

*

*

*

x

*

*

*

�

*

x

o

Mosaikmarker

*

*

*

x

*

x

*

*

-

*

o

Restaurering

*

*

*

*

*

*

*

x

*

�

o

Röjning same-
visten

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

�

* går inte att kombinera på samma mark
o går inte att kombinera på samma företag
x går att kombinera på samma mark

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009