SFS 2009:192 Förordning om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa;

090192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:75) om
anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor
för produktion av biomassa;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1997:75) om anlägg-

ningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa ska
ha följande lydelse.

3 §

1

Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som berättigar till

samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari
2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upp-
rättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1782/2003

2.

Stöd enligt första stycket lämnas inte för plantering på naturbetesmarker

eller slåtterängar.

7 §

3

Stöd ska lämnas som bidrag. Stödet får motsvara högst 10 procent av

de stödberättigande utgifterna och högst 1 000 kr per hektar.

Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 10 procent

av de stödberättigande utgifterna och högst 3 000 kr per hektar beviljas med
avseende på stödberättigande investeringar för stängsling. Sådant stöd får
dock inte lämnas om stöd för motsvarande åtgärd har beviljats enligt förord-
ningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. De nya bestämmelserna

ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:665.

2 EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

3 Senaste lydelse 2008:665.

SFS 2009:192

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009