SFS 2009:193 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

090193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1716) om

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska

� 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande

12 meter,

� 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men

understigande 24 meter och

� 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 1 och 1a i, samt bilaga 4 till, kommissionens förordning

(EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för
registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

2,

b) artiklarna 6 och 19e i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den

12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma
fiskeripolitiken

3,

c) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december

2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske
efter djuphavsbestånd

4,

d) artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om

åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet

5,

e) artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september

2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i �stersjön och
det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr
2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97

6,

1 Senaste lydelse 2008:667.

2 EGT L 276, 10.10.1983, s. 1 (Celex 31983R2807).

3 EGT L 261, 20.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2847).

4 EGT L 351, 28.12.2002, s. 6 (Celex 32002R2347).

5 EUT L 150, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0811).

6 EUT L 248, 22.9.2007, s. 1 (Celex 32007R1098).

SFS 2009:193

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:193

f) artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1542/2007 av den

20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill
och taggmakrill

7,

g) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september

2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till
gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94

8,

h) artikel 26 i, samt punkt 13.1 i bilaga IIA till, rådets förordning (EG)

nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöj-
ligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra
vatten där fångstbegränsningar krävs

9, eller

i) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att

� inte föra fiskeloggbok, kustfiskejournal eller fångstjournal,
� inte i rätt tid föra in uppgifter i sådana dokument,
� inte i rätt tid sända eller lämna in sådana dokument, eller
� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådana dokument.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2807/83,
b) artiklarna 8 och 28f i förordning (EEG) nr 2847/93,
c) artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om

fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda
och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar

10,

d) artikel 22 i förordning (EG) nr 1098/2007, eller
e) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�e ska bestå i att

� inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
� inte i rätt tid sända eller lämna in sådana dokument, eller
� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådana dokument.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 7 och 28e i förordning (EEG) nr 2847/93,
b) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1292/97 av den 3 juli

1997 om fastställande av anmälningsfrister för fiskefartyg som för vissa
tredje länders flagg eller som är registrerade i dessa länder, i enlighet med

7 EUT L 337, 21.12.2007, s. 56 (Celex 32007R1542).

8 EUT L 286, 29.10.2008, s. 33 (Celex 32008R1006).

9 EUT L 22, 26.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0043).

10 EGT L 121, 12.5.1994, s. 3 (Celex 31994R1093).

background image

3

SFS 2009:193

artikel 10.2 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett
kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

11,

c) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som
bedriver fiske i �stersjön, Skagerrak och Kattegatt

12,

d) artikel 8 i förordning (EG) nr 811/2004,
e) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,
f) artikel 3 i förordning (EG) nr 1542/2007,
g) artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december

2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske
som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/
2004

13,

h) artikel 36 i samt punkt 10 i bilaga IIA till förordning (EG) nr 43/2009,

eller

i) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att

� inte göra förhandsanmälan,
� inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
� utan medgivande anlöpa hamn eller påbörja landning före den tid som

angetts i förhandsanmälan,

� utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som an-

getts i förhandsanmälan, eller

� inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 3 i förordning (EG) nr 1542/2007, eller
b) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�b ska bestå i att lämna
felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 12, 19b och 19c i förordning (EEG) nr 2847/93,
b) artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2791/1999 av den 16 december

1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område
som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i
Nordostatlanten

14,

c) artikel 13 i förordning (EG) nr 1098/2007,

11 EGT L 176, 4.7.1997, s. 21 (Celex 31997R1292).

12 EGT L 93, 8.4.1999, s. 10 (Celex 31999R0728).

13 EUT L 348, 24.12.2008, s. 20 (Celex 32008R1342).

14 EGT L 337, 30.12.1999, s. 1 (Celex 31999R2791).

background image

4

SFS 2009:193

d) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
e) punkt 13.1 i bilaga IIA till förordning (EG) nr 43/2009, eller
f) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�f ska bestå i att

� inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan

än förhandsanmälan, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter, un-

derrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 7 och 28e i förordning (EEG) nr 2847/93,
b) artikel 3 i förordning (EG) nr 1093/94,
c) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,
d) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
e) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,
f) artikel 2 i förordning (EG) nr 1542/2007,
g) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,
h) artikel 35 i förordning (EG) nr 43/2009, eller
i) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�i ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga
exemplar av marina organismer

15,

b) artikel 10 i förordning (EG) nr 1098/2007,
c) artiklarna 22 och 56 i förordning (EG) nr 43/2009, eller
d) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�d ska bestå i att inte med-
föra fisketillstånd, fiskelicens, certifikat eller fiskeloggbok ombord.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

8. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,

15 EGT L 125, 27.4.1998, s. 1 (Celex 31998R0850).

background image

5

SFS 2009:193

b) artiklarna 11 och 23 i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av

den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade över-
vakningssystemet för fartyg

16, eller

c) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte
rapportera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System)
är ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

16 EUT L 333, 20.12.2003, s. 17 (Celex 32003R2244).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009