SFS 2009:142 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70);

090142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) ska ha

följande lydelse.

4 kap.

4 §

1

Företrädare för en annan stats myndighet som tillfälligt tjänstgör i

Sverige enligt lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete eller
lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete undantas enligt 11 kap.
1 § f vapenlagen (1996:67) från lagens bestämmelser om skjutvapen och am-
munition.

Det som anges i första stycket gäller också den som tillfälligt tjänstgör i

Sverige enligt rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004
om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samar-
betet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

2 och som har rätt

att medföra tjänstevapen enligt den förordningen eller enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om in-
rättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och
om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den meka-
nismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenhe-
ter

3.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1224.

2 EUT L 349, 25.11.2004, s. 1 (Celex 32004R2007).

3 EUT L 199, 31.7.2007, s. 30 (Celex 32007R0863).

SFS 2009:142

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009