SFS 2009:145 Förordning med instruktion för Tillväxtverket;

090145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som

främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt
utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och
lokal konkurrenskraft.

2 §

Tillväxtverket ska

1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av landet,
2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential som finns i gles-

och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden nyttjas
och vidareutvecklas,

3. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimatperspektiv stö-

der utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv, och

4. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag

och medborgare i serviceglesa områden.

3 §

De insatser som Tillväxtverket utvecklar och genomför ska utgå från

företagens och företagarnas behov. Insatser som gäller tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service ska även beakta kvinnors och mäns behov.
Insatserna ska främja goda förutsättningar för företagande inom såväl befint-
liga näringar som nya och potentiella tillväxtområden.

Myndigheten ska vid genomförandet av insatser inom näringspolitiken

och den regionala tillväxtpolitiken beakta skillnader i förutsättningarna i
olika typer av regioner, särskilt gles- och landsbygder.

Myndigheten ska där det bedöms lämpligt nyttja berörda myndigheters

och andra relevanta aktörers kompetens.

4 §

Tillväxtverket ska

1. utforma och genomföra insatser för kvinnors och mäns entreprenörskap

och företagande, i syfte att öka företagens konkurrenskraft,

2. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är

relevant för företagen och vägleda blivande och redan etablerade företagare

SFS 2009:145

Utkom från trycket

den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:145

till andra myndigheter, organisationer och aktörer som främjar företagsut-
veckling,

3. handlägga ärenden om vissa regionala företagsstöd och svara för infor-

mation till företag om regionala företagsstöd,

4. bidra till genomförandet av den nationella strategin för regional konkur-

renskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013 och bidra till det
regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt från förordningen (2007:713) om
regionalt tillväxtarbete,

5. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regio-

nala tillväxtarbetet, däribland program för kommersiell och offentlig service
för företag och medborgare,

6. förmedla kunskap till andra myndigheter och relevanta aktörer om re-

gionalt tillväxtarbete inklusive god tillgång till kommersiell och offentlig
service, samt om gles- och landsbygders särskilda tillväxtförutsättningar,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken, såvitt avser inkvarteringsstatistik,

8. vara huvudansvarig i Sverige för delprogrammet Entreprenörskap och

innovation inom ramen för Europeiska unionens ramprogram för konkur-
renskraft och innovation, samt samordna det svenska nätverket till stöd för
små och medelstora företag inom programmet,

9. informera om EG:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell ni-

vå, samt i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska gemen-
skapernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt stöd,

10. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verk-

samhetsområde, och

11. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.

5 §

Tillväxtverket ska

1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,

2. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor

som avses i 1,

3. ansvara för metodutveckling och genomförande av mätningar av admi-

nistrativa och andra kostnader för företag som regler kan medföra,

4. inhämta synpunkter och förslag som rör regelförenkling från närings-

livet,

5. analysera reglers effekter för företag, och
6. delta i det internationella arbetet med regelförenkling.

6 §

Tillväxtverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för de

regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och syssel-
sättning samt för programmet �resund-Kattegatt-Skagerrak inom målet eu-
ropeiskt territoriellt samarbete. Myndigheten ska vidare

1. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfonds-

programmen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet
för regional konkurrenskraft och sysselsättning,

2. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de re-

gionala strukturfondsprogrammen, för programmen Nord, Botnia-Atlantica,
Sverige-Norge och �resund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt ter-
ritoriellt samarbete, samt för gemenskapsinitiativet Leader+,

background image

3

SFS 2009:145

3. svara för information om genomförandet av programmen för territo-

riellt samarbete,

4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom ramen för det

transnationella strukturfondsprogrammet för �stersjöregionen inom målet
europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förank-
ring och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd,

5. svara för kontroller i de territoriella programmen i enlighet med vad

som framgår av förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfon-
der, och

6. vara förvaltande myndighet för gemenskapsinitiativet Leader+.

7 §

Tillväxtverket ska genomföra uppföljningar och analyser som stöd för

den egna verksamheten. Analyserna ska ligga till grund för förslag till insat-
ser inom myndighetens verksamhetsområde samt till omprioritering och ef-
fektivisering av dessa insatser. Myndigheten ska även genomföra kontroll av
utbetalda medel avseende regionala företagsstöd och programverksamhet.

8 §

Tillväxtverket ska till regeringen förmedla erfarenheter och kunskaper

som myndigheten får i kontakter med företag och andra aktörer samt genom
de insatser myndigheten ansvarar för. Myndigheten ska lämna förslag och
rekommendationer om hur insatser kan förbättras och effektiviseras.

9 §

Tillväxtverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar

över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

Samverkan

10 §

Tillväxtverket ska främja samarbete, samordning, erfarenhetsutbyte

och lärande mellan

1. regionala och nationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse

för företagsutveckling och hållbar regional tillväxt, och

2. regionala aktörer med ansvar för regionala tillväxtfrågor.

11 §

Tillväxtverket ska samverka med Myndigheten för tillväxtpolitiska

utvärderingar och analyser när det gäller utveckling och användning av data-
baser, analysverktyg och statistik. Tillväxtverket ska ansvara för stöd-, ut-
bildnings- och informationsinsatser till användarna av system och verktyg
för tillgänglighetsanalyser, inklusive databaser, samt till användarna av det
regionala analys- och prognossystemet.

12 §

Tillväxtverket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än re-

geringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut. Avgift ska
dock inte tas ut av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser för uppdrag som avser statistiska bearbetningar för den myndighetens
löpande verksamhet.

13 §

Tillväxtverket ska utföra administrativa uppgifter åt Nämnden för

hemslöjdsfrågor och mot ersättning utföra kansligöromål åt Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism.

background image

4

SFS 2009:145

Ledning

14 §

Tillväxtverket leds av en styrelse med högst nio ledamöter.

Organisation

15 §

Vid Tillväxtverket ska det finnas en enhet för förvaltning av de regio-

nala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning samt av programmet �resund-Kattegatt-Skagerrak inom målet euro-
peiskt territoriellt samarbete. För handläggning av ärenden på regional nivå
ska tjänstemän vara stationerade i Luleå, �stersund, Gävle, �rebro, Jönkö-
ping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten ska organiseras i en-
lighet med godkända programdokument.

I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation.

16 §

Enheten för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen

för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet �re-
sund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete ska

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet en-

ligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

1 och rådets förordning

(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1260/1999

2.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

17 §

Enheten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför

myndighetens ledning.

18 §

Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i

den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

19 §

Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden

som hör till enhetens ansvarsområde.

�renden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan

tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut
av chefen.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

Anställningar och uppdrag

20 §

Generaldirektören är myndighetschef.

1 EUT L 210, 31.7.2006, s.1, (Celex 32006R1080).

2 EUT L 210, 31.7.2006, s.25, (Celex 32006R1083).

background image

5

SFS 2009:145

Personalansvarsnämnd

21 §

Vid Tillväxtverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 §

Tillväxtverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då förordningen

(2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upp-
höra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom

ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden
2000�2006.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009