SFS 2009:149 Förordning om upphävande av förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin;

090149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1981:659) om lån
till investeringar inom den manuella glasindustrin;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:659) om lån till investerin-

gar inom den manuella glasindustrin ska upphöra att gälla vid utgången av
mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:149

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009