SFS 2009:194 Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete;

090194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid skattereduktion för

hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar

2 §

I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

� vilka som kan få skattereduktion (11 §),
� begäran om skattereduktion (12 §),
� definitioner i (13 och 14 §§),
� villkor för skattereduktion (15�17 §§),
� underlag för skattereduktion (18 §), och
� skattereduktionens storlek i (19 §).

Definitioner

3 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.

Beslutande myndighet

4 §

Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp

5 §

Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

SFS 2009:194

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:194

Begäran om utbetalning från Skatteverket

Vem som får begära utbetalning från Skatteverket

6 §

Om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (köpa-

ren) inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet, får en sådan utförare
som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) begära
utbetalning från Skatteverket enligt 8 §.

Utbetalningens storlek

7 §

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden

mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdes-
skatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren, dock högst till
samma belopp som köparen har betalat.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära

skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000
kronor för ett beskattningsår.

Begäran om utbetalning

8 §

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och be-

talats.

Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast

den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara egenhändigt underskriven av utföraren eller av den som

är behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 § lagen (2001:1227) om själv-
deklarationer och kontrolluppgifter.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha

lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begä-
ran saknade behörighet att företräda utföraren.

9 §

En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer
för utföraren,

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns

för köparen,

3. debiterad ersättning för hushållsarbete, betalt belopp och den dag som

betalningen kommit utföraren tillhanda, och

4. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

Elektroniskt dokument

10 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i enskilda fall medge att begäran om utbetalning får
lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp

av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifie-
ras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet på underskrift en-
ligt 8 § tredje stycket uppfyllas med elektroniska medel.

background image

3

SFS 2009:194

Skatteverkets beslut om utbetalning

11 §

Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan utbetalning som avses i

7 §.

12 §

Utbetalning ska göras till ett bank- eller kreditmarknadsföretagskonto

som utföraren har anmält till Skatteverket. Om utföraren inte har anmält ett
sådant konto, får Skatteverket besluta att utbetalning ska göras på något an-
nat sätt.

�&terbetalning

Underrättelse om felaktig utbetalning

13 §

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit

berättigad till det, ska mottagaren snarast underrätta Skatteverket om denna
utbetalning.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har le-

gat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska
utföraren snarast underrätta Skatteverket om denna återbetalning.

Beslut om återbetalning

14 §

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit

berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda
beloppet ska betalas tillbaka.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har le-

gat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska
verket snarast besluta att återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar
vad som betalats tillbaka till köparen.

Ett beslut om återbetalning får inte meddelas efter utgången av det sjätte

året efter det beskattningsår som utbetalningen avser.

Inbetalning till konto

15 §

�&terbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för

återbetalning enligt denna lag.

�&terbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det

särskilda kontot.

16 §

�&terbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den

månad då Skatteverket fattat beslutet om återbetalning.

Preliminär skattereduktion

Den preliminära skattereduktionens storlek

17 §

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 §

beslutat om till utföraren, och

background image

4

SFS 2009:194

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skatte-
deklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidi-

gare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp
motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst

50 000 kronor för ett beskattningsår.

I vilken ordning olika belopp ska tillgodoräknas

18 §

Preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas i den ordning som be-

lopp enligt 17 § första stycket 1 och 2 registreras av Skatteverket.

Skatteverkets meddelande till köparen

19 §

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av

hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan er-

sättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skattedekla-
ration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, per-

sonnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer
för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller

annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen

enligt 17 §.

Utredning

20 §

Den som begär utbetalning enligt 8 § eller underrättar Skatteverket

om felaktig utbetalning enligt 13 § ska ge Skatteverket tillfälle att granska
underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som be-
hövs för granskningen.

Tillfälle att yttra sig

21 §

Utföraren och annan mottagare som avses i 13 § första stycket ska ges

tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om det inte är onödigt.

I fråga om rätten att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom nå-

gon annan och att få tillfälle att yttra sig över dem gäller bestämmelserna i
17 § förvaltningslagen (1986:223).

background image

5

SFS 2009:194

Ränta

22 §

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas till-

baka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet be-
talades ut till och med den dag beloppet betalas tillbaka.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt

19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kra-

vet på ränta.

Verkställighet

23 §

Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid, ska fordran läm-

nas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning
inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsök-
ningsbalken.

�verklagande

24 §

Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Beslut om sättet för utbetalning enligt 12 § får dock inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009