SFS 2009:196 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

090196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3, 5 och 25 §§, 10 kap.

17 a § samt 11 kap. 9 och 14 §§ skattebetalningslagen (1997:483) ska ha föl-
jande lydelse.

8 kap.

3 §

2

De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget på olika in-

komstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid, och grundas på att

1. inkomsten är oförändrad under inkomståret,
2. arbetstagaren endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i

tabellen,

3. arbetstagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än kommu-

nal inkomstskatt, statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster, begravnings-
avgift enligt begravningslagen (1990:1144), avgift enligt lagen (1994:1744)
om allmän pensionsavgift och avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift
till registrerat trossamfund,

4. arbetstagaren vid inkomsttaxeringen inte medges något annat avdrag än

grundavdrag, och att

5. arbetstagaren medges skattereduktion för allmän pensionsavgift och ar-

betsinkomst enligt 67 kap. 4�9 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattetabellerna ska ange skatteavdraget med utgångspunkt från att kom-

munal inkomstskatt, begravningsavgift enligt begravningslagen och avgift
som avses i lagen om avgift till registrerat trossamfund beräknas efter en
sammanlagd skatte- och avgiftssats i hela krontal.

Av tabellerna ska också framgå skatteavdraget för den som inte är skyldig

att betala allmän pensionsavgift.

5 §

3

I fråga om sjöinkomst ska skatteavdrag beräknas enligt särskilda skat-

tetabeller för sjömän. Tabellerna ska grundas på att den skattskyldige har rätt
till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och
skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samma lag. I övrigt gäller bestämmelserna
i 3 §.

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

2 Senaste lydelse 2006:1343.

3 Senaste lydelse 1999:1300.

SFS 2009:196

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:196

25 §

4

Vid beräkningen av skatteavdrag ska hänsyn inte tas till förmån av

sådant hushållsarbete som avses i 67

kap. 13 § inkomstskattelagen

(1999:1229) om arbetet har utförts av innehavare av F-skattsedel enligt
67 kap. 16 § 1 eller motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma lag.
Detta gäller dock endast förmån upp till ett värde av 100 000 kronor per in-
komstår.

10 kap.

17 a §

5

En förenklad skattedeklaration ska ta upp

1. nödvändiga identifikationsuppgifter för både utbetalaren och betal-

ningsmottagaren,

2. uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
3. uppgift om den ersättning för vilken utbetalaren är skyldig att göra skat-

teavdrag och betala arbetsgivaravgifter,

4. verkställt skatteavdrag,
5. periodens arbetsgivaravgifter,
6. avdrag för preliminär skattereduktion för hushållsarbete som avses i

17 § första stycket 2 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete, och

7. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av skat-

teavdrag och arbetsgivaravgifter.

Om betalningsmottagaren är begränsat skattskyldig, ska skattedeklaratio-

nen även ta upp uppgift om mottagarens utländska skatteregistrerings-
nummer eller motsvarande samt mottagarens medborgarskap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från uppgiftsskyldigheten i andra stycket om

1. undantaget inte kan antas komma att försvåra kontrollen av att deklara-

tionsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt,

2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

3. uppgiften saknar betydelse för beräkningen av pensionsgrundande in-

komst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och

4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det internationella

utbytet av information.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vad en förenklad skattedeklaration ska ta upp.

11 kap.

9 §

6

Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga

taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan be-
stämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av dom-
stol.

4 Senaste lydelse 2007:1124.

5 Senaste lydelse 2005:1118.

6 Senaste lydelse 2008:827.

background image

3

SFS 2009:196

Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § mins-

kad med skattereduktion enligt följande ordning.

1. lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
2. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande in-

stallationer i småhus,

3. 67 kap. 2�19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), och
4. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog

vid 2006�2008 års taxeringar.

14 §

7

Sedan den slutliga skatten har bestämts ska Skatteverket göra en av-

stämning av skattekontot.

Innan avstämning görs ska Skatteverket
1. från den slutliga skatten göra avdrag för
a) debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
b) avdragen A-skatt,
c) A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 12 kap. 1 § andra

stycket,

d) skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått överens-

kommelse om uppbörd och överföring av skatt,

e) skatt som betalats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta eller enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under beskattningsåret då den
skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

f) skatt som avser sådana återbetalningar som ska göras enligt rådets di-

rektiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från spa-
rande i form av räntebetalningar

8, senast ändrat genom rådets beslut 2004/

587/EG

9,

g) beslutad jämställdhetsbonus enligt 14 § första stycket lagen (2008:313)

om jämställdhetsbonus,

2. till den slutliga skatten lägga
a) skatt som betalats tillbaka enligt 18 kap. 3 § första stycket,
b) skatt som överförts till en annan stat enligt 18 kap. 5 § första stycket,
c) skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324), och
d) preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet

vid skattereduktion för hushållsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. �ldre bestämmelser gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2008:315.

8 EUT L 157, 26.6.2003, s. 38 (Celex 32003L0048).

9 EUT L 257, 4.8.2004, s. 7 (Celex 32004D0587).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009