SFS 2009:198 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.;

090198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

18 §

2

Reduceringsinkomsten utgörs av summan av

� pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 2 §,
� pension eller invaliditetsförmån som utges enligt utländsk lagstiftning,
� inkomst av kapital enligt 12 § första stycket 3,
� tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt 16 och 17 §§,
� 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som utgör

arbetsinkomst enligt 67

kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen

(1999:1229),

� 50 procent av de delar av inkomster enligt 15 § 1 som, bortsett från att

skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt
67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och

� 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten, mins-

kad med ett fribelopp enligt 19 §.

Vad som föreskrivs i 17 a § om beräkning av bidragsgrundande inkomst

gäller också när reduceringsinkomsten beräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. �ldre bestämmelser gäller fortfa-

rande för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser tid före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

2 Senaste lydelse 2007:653.

SFS 2009:198

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009