SFS 2009:1100 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

091100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (1994:1250);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om elförordningen (1994:1250)2

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande ly-

delse.

9 a §

I ett ärende enligt 2 § 1 ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom

tre år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

I ett ärende enligt 2 § 6 ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta

år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

I ett ärende enligt 3 § ska beslut meddelas av regeringen inom fem år eller,

om ärendet avser förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 14 el-
ler 15 § ellagen (1997:857), tio år efter det att en fullständig ansökan kom in
till nätmyndigheten.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handlägg-

ningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tids-
fristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningsti-
den förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig
ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

16 §

Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 § ellagen (1997:857) och en-

ligt 2 § denna förordning får överklagas hos regeringen. Andra beslut av nät-
myndigheten enligt denna förordning får inte överklagas.

Nätmyndighetens beslut enligt 2 § denna förordning som gäller anlägg-

ningar för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och
en längd av minst 15 kilometer, får överklagas av en sådan ideell förening
som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som har kommit in till nätmyndigheten efter
ikraftträdandet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

2 Förordningen omtryckt 2006:1138.

SFS 2009:1100

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1100

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)