SFS 2009:1101 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem

091101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Verket för innovationssystem;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Verket för innovationssystem har till uppgift att främja hållbar tillväxt

genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effek-
tiva innovationssystem. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikom-
rådet samt områdena transport, kommunikation och arbetsliv. Med innova-
tionssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och
kunskap produceras, sprids och används.

Myndigheten ska verka för nyttiggörande av forskning för att uppnå håll-

bar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.

2 §

Verket för innovationssystem ska

1. bidra till att stärka och utveckla universitet och högskolor, industri-

forskningsinstitut, företag och andra samhällsaktörer samt utveckla samarbe-
tet mellan dessa inom de svenska innovationssystemen,

2. bidra till att utveckla industriforskningsinstitutens roll inom de svenska

innovationssystemen,

3. bidra till att stärka och utveckla viktiga sektorer inom de svenska inno-

vationssystemen,

4. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet

med 15 § förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och bidra till
en effektiv användning av EG:s strukturfonder,

5. sprida information om forskning, utveckling och innovation till utföra-

re, användare och allmänhet, och

6. beakta forskningsetiska frågor, främja jämställdhet inom sitt verksam-

hetsområde och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskning och
utveckling.

3 §

Verket för innovationssystem ska

1. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och

innovation samt bidrar till nytta för Sverige,

2. främja svenskt deltagande, särskilt näringslivets, i EU:s ramprogram

för forskning och teknisk utveckling,

3. utvärdera och samordna det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för

forskning och teknisk utveckling,

SFS 2009:1101

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1101

4. svara för information och rådgivning till forskare, myndigheter, företag

och övriga intressenter om EU:s ramprogram för forskning och teknisk ut-
veckling, och

5. vara nationellt kontaktorgan för forskningen inom EU, forskningspro-

grammet COST och det industriella utvecklingsprogrammet Eureka.

4 §

Verket för innovationssystem ska se till att de regelverk och rutiner

som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag
och andra berörda.

5 §

Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

Myndigheten ska ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191)

för uppdrag åt andra än regeringen.

Samverkan

6 §

Verket för innovationssystem ska inom sitt verksamhetsområde sam-

verka med berörda nationella, regionala och internationella aktörer.

7 §

För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet

för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för ar-
betsliv och socialvetenskap ska det finnas en samordningsgrupp bestående
av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta
analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att ut-
veckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Ledning

8 §

Verket för innovationssystem leds av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §

Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en personalansvars-

nämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 §

Verket för innovationssystem ska tillämpa personalföreträdarförord-

ningen (1987:1101).

Rätt att ta ut ersättning

12 §

Verket för innovationssystem har för den verksamhet som anges i 3 §

4 rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första
stycket 2�4 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som före-
skrivs i andra stycket samma paragraf.

background image

3

SFS 2009:1101

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009, då förordningen

(2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009