SFS 2009:1102 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

091102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 7 kap. 3 och 9 §§ samt 9 kap. 4 § förordningen

(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande ly-
delse.

7 kap.

3 §

2

Behörig kontrolltjänsteman ska vara försedd med

� en förteckning över det som ska kontrolleras enligt 8 och 9 §§ samt, vid

kontroll i företags lokaler, även det som ska kontrolleras enligt 12 §,

� utrustning för att kopiera, läsa och skriva ut uppgifter från den digitala

färdskrivarens fordonsenhet och förarkort samt utrustning för att analysera
sådana uppgifter eller sända uppgifterna till en central databas för analys,

� utrustning för kontroll av färdskrivardiagramblad,
� analysutrustning, med lämplig programvara, för att kontrollera och be-

kräfta digitala signaturer för uppgifter från den digitala färdskrivarens for-
donsenhet och förarkort, samt

� analysprogram som kan ge en detaljerad hastighetsprofil för ett fordon

före kontroll av färdskrivaren.

9 §

3

Vid vägkontroller ska i förekommande fall även följande kontrolleras:

1. Fordonets hastighet under den period som avses i artikel 15.7 i förord-

ning (EEG) nr 3821/85.

2. Fordonets momentana hastigheter som registrerats av färdskrivaren un-

der högst de senaste 24 timmarnas användning av fordonet.

3. Att utrustning inte är installerad eller används i färdskrivaren som är

avsedd att förstöra, dölja, manipulera eller ändra uppgifter eller att störa nå-
gon del av det elektroniska utbytet av uppgifter mellan färdskrivarens kom-

1 Jfr kommissionens direktiv 2009/4/EG av den 23 januari 2009 om motåtgärder för
att förebygga och upptäcka manipulation av färdskrivardata och om ändring av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande
av rådets förordningar (EEG) 3820/85 och (EEG) 3821/85 om sociallagstiftning på
vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 21,
24.1.2009, s. 39, Celex 32009L0004).

2 Senaste lydelse 2007:216.

3 Senaste lydelse 2007:216.

SFS 2009:1102

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1102

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

ponenter eller som hindrar eller ändrar uppgifter på ett sådant sätt före kryp-
tering.

Kontrollen enligt första stycket 1 ska avse om eller vid vilka tillfällen for-

donet under längre tid än en minut enligt färdskrivaren har överskridit den
tillåtna hastigheten 90 kilometer i timmen för lastbilar med en totalvikt över
12 ton eller 105 kilometer i timmen för bussar med en totalvikt över 5 ton.

9 kap.

4 §

4

Till penningböter döms den medlem av en fordonsbesättning som

uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 5 i förordning (EG) nr
561/2006.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:216.