SFS 2009:1103 Förordning om ändring i postförordningen (1993:1709)

091103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i postförordningen (1993:1709);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i postförordningen (1993:1709) ska införas

en ny paragraf, 4 a §, samt närmast före 4 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

Handläggning av ärende om tillstånd att bedriva postverksamhet

4 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 4 § postla-

gen (1993:1684) ska Post- och telestyrelsen meddela beslut inom tre måna-
der efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid
högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras
om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tids-
fristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas

endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Post- och telestyrelsen
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1103

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009