SFS 2009:1104 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

091104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:780) om
biluthyrning;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1998:780) om biluthyrning

ska införas tre nya paragrafer, 4 a�4 c §§, av följande lydelse.

4 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsrörelse enligt 3 och

4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning ska prövningsmyndigheten meddela
beslut inom fyra månader efter det att en fullständig ansökan kom in till
myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

4 b §

Om prövningsmyndigheten i ett ärende om tillstånd att bedriva ut-

hyrningsverksamhet enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning be-
gär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument
som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta mot-
svarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i form
av en auktoriserad översättning.

4 c §

Om en ansökan om tillstånd inte har behandlats inom den i 4 a § an-

givna tidsfristen ska tillståndet anses beviljat i enlighet med ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträ-
dandet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1104

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1104

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)