SFS 2009:1105 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

091105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:978) om
trafikskolor;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1998:978) om trafikskolor

ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av följande lydelse.

2 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva trafikskola enligt 2 § lagen

(1998:493) om trafikskolor ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två
månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det
är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden
vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informe-
ras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

2 b §

Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 2 § lagen

(1998:493) om trafikskolor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg el-
ler andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt,
ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att
dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en
auktoriserad översättning.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1105

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009